News

ՎԻՏԷՕ - «Գաղութի Մը Կենսունակութեան Աղբիւրը, Գոյատեւման Առանցքը Եւ Երաշխիքը Եկեղեցւոյ Կողքին Հայ Դպրոցն Է» Շեշտեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

03 February 2014