(1930-31 – 2004-05) *

 

 

[wpspoiler name=”1930″]

Միհրան Ղազարեան

Սարգիս Մաթոսեան

Զաւէն Հռթիկեան

Յովհաննէս Շէօհմէլեան

Գամէր Պասմաճեան

Տիգրան Թողլաճեան

Կարոյ Սարաֆեան

Երուանդ Վարդանեան

Պարգեւ Պարսումեան

Սիմոն Սիմոնեան

Լեւոն Ագխաչերեան

Յովսէփ Մատէնեան

Արմէն Տէր Պետրոսեան

Փանոս Նաճարեան

Նշան Սահակեան

Յակոբ Պուպուշեան

Ստեփան Գարակէօզեան

Երուանդ Հաճեան

Նշան Խօշաֆեան

Եղիշէ Վարդերեսեան

Մատաթիա Տէր Գրիգորեան

Կարապետ Սապօնճեան

Գրիգոր Պէքէրէճեան

Վահան Գազանճեան

Միսաք Լիպարիտեան

Սարգիս Անդրէասեան

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1931″]

Յարութիւն Էսկիւլեան
Սարգիս Եափուճեան
Արմէն Ճէրէճեան
Նշան ԿԷօվօղլեան
Լեւոն Պերղուտեան

[/wpspoiler]

[wpspoiler name=”1932″]

Պարգեւ Նազարեան
Մկրտիչ Գասպարեան
Անդրանիկ Ղուպիկեան
Անդրանիկ Մովսէսեան

[/wpspoiler]

[wpspoiler name=”1935″]

Սիմոն Հովիւեան
Յովսէփ Փօթուրեան
Սուքիաս Ճուլֆայեան
Յովհաննէս Գալոյեան
Անդրանիկ Պոզոյեան
Յովսէփ Փոլատեան
Յարութիւն Փոլատեան
Պօղոս Թէքքէլեան
Յակոբ Աշակերտեան
Կիրակոս Գարապաճագեան
Զոհրապ Շնորհաւորեան
Կարապետ Գաւլագեան

[/wpspoiler]

[wpspoiler name=”1936″]

Նուպար Գարաօղլանեան
Անդրանիկ Մովսէսեան
Անդրէաս Քելամեան
Կիրակոս Թիթիզեան
Մինաս Սէմէրճեան
Յովհաննէս Թապաքեան
Յովհաննէս Միքայէլեան
Սարգիս Տէր Պալեան

[/wpspoiler]

[wpspoiler name=”1937″]

Վարդան Սերայտարեան
Աւետիս Տէմիրճեան
Արամ Յ. Գալէմտարեան

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”1938″]

Եսայի Քիւսպէկեան
Օննիկ Պէյլէրեան
Ստեփան Թիթիզեան
Մկրտիչ Գասպարեան

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”1939″]

Պօղոս Անտէկեան
Լեւոն Պուլտուքեան
Գէորգ Չուլճեան
Համբարձում Հինտոյեան
Ժիրայր Իսկէնեան
Գէորգ Գանտահարեան
Կարապետ Նագգաշեան
Ենովք Պայրամեան
Նշան Հաննէյեան
Վահան Շամլեան
Երջանիկ Միսիրեան
Գառնիկ Չարըքեան

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”1940″]
Արիս Տէր Գէորգեան
Հրանդ Գըրըշըքեան
Գէորգ Ղազարեան
Գէորգ Պօյաճեան
Միհրան Որբերեան
Շահէ Մելիտոսեան
Յովհաննէս Պոզոյեան
Կարպիս Տէմիրճեան
Արմենակ Սրկ. Պօյաճեան ¥Ալեէմէզեան¤
Սերովբէ Գալայճեան
Յակոբ Սանճեան
Հրայր Գարակէօզեան

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]
Եդուարդ Թասլագեան
Արամ Ճիզմէճեան
Սարգիս Վարդանեան
Արամ Սրկ. Փօսթաճեան
Յարութիւն Սրկ. Խաչատուրեան
Զաւէն Սրկ. Կիզիրեան
Յակոբ Թիմուրեան
Գէորգ Խաչիկեան
Յովհաննէս Յովակիմեան
Արսէն Սայեան
Փայլակ Շրիքեան
Ղազարոս Աւագեան
Կարապետ Կեցոյեան
Յովսէփ Եփրեմեան
Գէորգ Գազանճեան
Գէորգ Կիւզէլեան
Սամուէլ Պարտագճեան
Իգնատիոս Մարտիրեան
Հայկազուն Սրկ. Թրթռեան

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”1943″]
Եդուարդ Թասլագեան
Արամ Ճիզմէճեան
Սարգիս Վարդանեան
Արամ Սրկ. Փօսթաճեան
Յարութիւն Սրկ. Խաչատուրեան
Զաւէն Սրկ. Կիզիրեան
Յակոբ Թիմուրեան
Գէորգ Խաչիկեան
Յովհաննէս Յովակիմեան
Արսէն Սայեան
Փայլակ Շրիքեան
Ղազարոս Աւագեան
Կարապետ Կեցոյեան
Յովսէփ Եփրեմեան
Գէորգ Գազանճեան
Գէորգ Կիւզէլեան
Սամուէլ Պարտագճեան
Իգնատիոս Մարտիրեան
Հայկազուն Սրկ. Թրթռեան

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1944″]
Աշոտ Տէր Խաչատուրեան
Գէորգ Գազանճեան
Երուանդ Շատոյեան
Անդրանիկ Գալէնտէրեան
Փարամազ Տօնիկեան
Դանիէլ Աւագեան
Նազարէթ Սահակեան
Եդուարդ Սրկ. Էլոյեան
Արմէն Հէճինեան
Զոհրապ Յակոբեան
Հմայեակ Տէր Յակոբեան
Յովհաննէս Գասպարեան
Փարամազ Ղազարեան

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1945″]
Ստեփան Թիթիզեան
Վաչէ Յովհաննէսեան
Կարապետ Սրկ. Պետրոսեան
Գէորգ Յարութիւնեան
Յովսէփ Գանտահարեան
Վարդան Յարութիւնեան
Միքայէլ Մանուկեան
Ոսկան Անպարճեան
Յովհաննէս Գոնտուրուճեան
Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան
Գրիգոր Թորոսեան
Գէորգ Գալթագճեան
Զաւէն Բրուտեան

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1946″]
Կարպիս Կարպուշեան
Կարպիս Նալպանտեան
Պետրոս Գալուստեան
Առաքել Աբրահամեան
Հայկ Շամլեան
Ներսէս Բրուտեան
Գրիգոր Մակարեան
Կարապետ Խատէեան
Մարտիկ Թորոսեան
Նուպար Մարգարեան
Նուպար Թասլագեան
Սիմոն Գազանճեան
Գրիգոր Տէրտէրեան
Սողոմոն Սարգիսեան
Շահան Համբարձումեան
Սարգիս Տօնիկեան
Յակոբ Գասապեան

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1947″]
Արմենակ Օհանեան
Յարութիւն Եիրիքեան
Ցոլակ Սրկ. Մինասեան
Յովհաննէս Կարպիսեան
Կարոյ Եարալեան
Ալեքսան Փափուճեան
Սարգիս Ասիլեան
Օննիկ Գալուստեան
Սարգիս Համպոյեան
Կարապետ Սրկ. Փոթուգեան
Տիգրան Բաղրամեան
Նուպար Մարգարեան
Յակոբ Երկաթեան
Գէորգ Կիւրլեքեան
Յովսէփ Յովհաննէսեան
Վիքթոր Խաչիկեան
Յարութիւն Գույումճեան
Սահակ Տէմիրճեան
Յակոբ Մկրտիչեան

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

[wpspoiler name=”1943″]

[/wpspoiler]

 

 

1948
Մովսէս Սրկ. Այնթապլեան
Եփրեմ Սրկ. Քենտիրճեան
Յարութիւն Պօյաճեան
Եղիա Նաճարեան
Վահան Գալֆայեան
Գաբրիէլ Մոլոյեան
Մովսէս Քիւսպէկեան
Մարտիրոս Սնապեան
Ժիրայր Գորէսեան
Նուպար Մանուկեան
Մարտիրոս Մոմճեան
Խաչիկ Ճէլլատեան
Վարուժան Պլըգեան
Սարգիս Գարավարդանեան
Ասատուր Կիւզէլեան
Սարգիս Իգնատիոսեան
Յովսէփ Շմաւոնեան
Յակոբ Փափազեան
Աւետիս Տէյիրմէնճեան
Գաբրիէլ Տօղանեան
Սարգիս Համպոյեան
Լեւոն Չոփուրեան
Մանուէլ Շէհիրեան

1949
Գրիգոր Պարտիզպանեան
Ժան Թովմասեան
Նուպար Քիւբէլեան
Յովհաննէս Կարպիսեան
Օննիկ Գալուստեան
Զաւէն Այանեան
Գրիգոր Կէօվշէնեան
Արա Ստեփանեան
Տրդատ Աւետիքեան
Սարգիս Ջաղացպանեան
Ազարիա Գազանճեան
Խաչիկ ճէլլոյեան
Արա Քէշիշեան
Ժիրայր Չըգրգճեան
Կարապետ Խաչատուրեան
Աբգար Փոթուգեան
Վարդգէս Գասապեան
Նուպար Քէշիշեան
Յակոբ Պոյրազեան
Յակոբ Հապէշեան
Մկրտիչ Մուրատեան
Յակոբ Յակոբեան
Օննիկ Պալեան
Ստեփան Թիթիզեան

1950
Կարապետ Փափազեան
Մկրտիչ Ազոյեան
Երուանդ Գայայեան
Յովհաննէս Պախուխեան
Սարգիս Յովելեան

1951
Անդրանիկ Մնտիկեան
Արտաշէս Քարակոբեան
Յակոբ Եղիայեան
Եդուարդ Աբելեան
Օննիկ Քէշիշեան
Արամ Ասատուրեան
Անդրանիկ Համալեան
Աւետիս Իյճեան
Մեսրոպ Էթարեան
Հրանդ Գրաճեան
Յակոբ Ֆերեճեան
Յարութիւն Շիրինեան
Արշաւիր Քէօրիւքեան
Պօղոս Պետրոսեան
Մկրտիչ Ազոյեան
Մարտիրոս Չինչինեան
Միսաք Քեհիայեան
Յակոբ Պոզապալեան
Յարութիւն Դերձակեան
Ներսէս Գապագեան
Ոսկիան Մանճըլըքեան
Պարգեւ Էմմօղլուեան
Վարդավառ Չարփանաճեան

1952
Երուանդ Կարանեան
Արսէն Քիւրտօղլուեան
Անդրանիկ Աւագեան
Անդրանիկ Մանուկեան
Ասատուր Քէօշկերեան
Գրիգոր Վարդավառեան
Զենոբ Անտոնեան
Ժիրայր Ճերեճեան
Լեւոն Տէր Սարգիսեան
Կարապետ Չատրեան
Կարպիս Քորթեան
Հրաչ Աբէլեան
Մուշեղ Գրիգոր Թաթոյեան
Ճիճիեան
Յովսէփ Աբիկեան
Արտաշէս Դաւիթեան

1953
Աբգար Սիւտլեան
Գէորգ Տարագճեան
Եղիա Պեքմեզճեան
Հրաչ Պէրպէրեան
Յովհաննէս Գարաեաուպեան
Յովհաննէս Մանանեան
Յովսէփ Մաթոսեան
Յովսէփ Սաղտըճեան
Ովսիա Փոլատեան
Յակոբ Սրկ. Խաչիկեան
Աւետիք Սրկ. Աւետիքեան
Եդուարդ Սրկ. Աբէլեան
Յակոբ Սրկ. Փիտէճեան
Աբրահամ Սրկ. Հանէշեան
Յովսէփ Սրկ. Տէմիրճեան
Յակոբ Սրկ. Եղիայեան
Աւետիք Դարբինեան

1954
Համազասպ Նաճարեան
Պետրոս Գալայճեան (Պէպօ Սիմոնեան)
Առաքել Առաքելեան
Արմէն Զաքարեան
Արմէն Պալեան
Թորոս Գոճակէօզեան
Մինաս (Մանասէ) Սրկ. Թրթռեան
Մարտիրոս Մարտիրոսեան
Մկրտիչ Մուրատեան
Յարութիւն Ինատիոսեան
Նշան Սրկ. Յովսէփեան
Պերճ Խըլագեան
Վիգէն Կարապետեան
Տիգրան Սրկ. Բալայեան
Բարսեղ Պարսամեան
Խոսրով Տապպաղեան
Կարպիս Գաթապեան
Համբարձում Իփէքճեան
Համբարձում Տատուրեան
Յակոբ Յակոբեան
Յարութիւն Արապեան
Յարութիւն Մարաշլեան
Պետրոս Պասմաճեան
Սահակ Կիւրեղեան
Սողոմոն Շէխուկեան
Ստեփան Թիթիզեան
Անդրանիկ Հալլաճեան
Հայկազ Սիմոնեան
Նազարէթ Չափատարեան

1955
Լեւոն Սրկ. Թութիկեան
Խաչիկ Իշխանեան
Տիրգրան Քէօշէյեան
Գրիգոր Տէրտէրեան
Կարպիս Զաքարեան
Սամուէլ Եագուպեան
Տիգրան Շիրվանեան
Զոհրապ Շամլեան
Ժիրայր Գոճիկեան
Հրայր Սահեկեան
Մանուէլ Քէօսէեան
Մարկոս Մանճիկեան
Յակոբ Կիւվլէքճեան
Մովսէս Չափարեան
Յովհաննէս Ապաճեան
Ռաֆֆի Գահրամեան
Սողոմոն Տեփոյեան
Նորայր Սողոմոնեան
Վահէ Երեւանեան
Վրէժ Սարգիսեան
Ֆրէտէրիկ Ֆրէնկեան

1956
Հայրապետ Թօփալեան
Հրանդ Աճէմեան
Պետրոս Տէր Գալուստեան
Աբրահամ Տէր Պետրոսեան
Խաժակ Սրբ. Սարգիսեան
Մովսէս Սրկ. Քէշիշեան
Անդրանիկ Սրկ. Էմիրզեան
Մովսէս Չափարեան
Հայրապետ Թոփալեան
Հրանդ Աճէմեան
Պետրոս Տէր Գալուստեան
Ստեփան Թիթիզեան
Գէորգ Պուրսալեան
Յովակիմ Մանուկեան
Յովսէփ Ումուտեան
Վարուժան Հանէսեան
Գէորգ Քէշիշեան
Գնէլ Յակոբեան
Միհրան Պաստաճեան
Պօղոս Խաչատուրեան
Սահակ Ապոյեան
Վրէժ Մաթոսեան
Տիգրան Պալճեան
Մովսէս Չափարեան

1957
Բենիամին Թոնդեան
Մուշեղ Գարագաշեան
Գրիգոր Նուպարեան
Մարգար Պօյաճեան
Խաչիկ Սարգիսեան
Մկրտիչ Սիմոնեան
Համբարձում Վարդանեան
Վահէ Տուտագեան
Միհրան Քիւրտօղլեան
Հրաչ Քիւրքճեան
Օհան Օհանեան

1958
Սերոբ Պօղոսեան
Գաբրիէլ Թասլագեան
Գառնիկ Պուչուքեան
Միհրան Գալայճեան
Յակոբ Սրապեան
Սարգիս Մանուկեան
Սուրէն Յակոբեան
Վրէժ Շամլեան
Տիգրան Պէօրքլեան
Վահրամ Պալըգեան

1959
Արամ Պօղոսեան
Արմէն Իշխանեան
Գէորգ Սրկ. Մելքոնեան
Գրիգոր Պալըմեան
Բաբգէն Մալխասեան
Վահան Տէր Յակոբեան
ժիրայր Արապեան
Խաչիկ Պասմաճեան
Կարապէտ Գրտանեան
Միհրան Գալայճեան
Կարապետ Նաճարեան
Յովհաննէս Գրիգորեան
Յովհաննէս Ֆրէնկեան
Պերճ Փիրանեան
Սարգիս Իսբիրեան
Բաբգէն Մալխասեան
Վահան Տէր Յակոբեան
Զոհրապ Պէրպէրեան

1960
Զոհրապ Սրկ.Պէրպէրեան
Գէորգ Քէշիշեան
Երուանդ Սրկ. Մելքոնեան
Ռաֆֆի Սանդիկեան
Ռուբէն Հոթոյեան
Ռուբէն Քէշիշեան
Վահան Մինասեան
Վարուժան Պետրոսեան
Տիգրան Թաշճեան
Աբրահամ Պօղոսեան
Անդրանիկ Գարատօլեան
Գրիգոր Մալխասեան
Լեւոն Թադէոսեան
Կայծակ Սրկ. Գրիգորեան
Կարպիս Չարաֆճեան
Յովհաննէս Ժամկոչեան
Պետրոս Խըտըրեան

1961
Գրիգոր Սրկ. Նուպարեան
Ռաֆֆի Խարմանտարեան
Վահան Աբաղեան
Վահրամ Պալըքեան
Եսայի Շահիջանեան
Ժիրայր Ատոմեան
Շահէ Տօնապետեան
Պօղոս Մանուկեան
Սուրէն Ստեփանեան
Զոհրապ Եարալեան
Կարապետ Արծիւեան
Մինաս Տատուրեան
Յակոբ Սրկ. Պօղոսեան
Յովհաննէս Ժամկոչեան
Յովսէփ Պէքէրէճեան
Նազարէթ Գանտահարեան
Վրէժ Սրկ. Մարաշլեան

1962
Աբրահամ Սրկ. Պաղտասարեան
Գէորգ Փալազեան
Ռազմիկ Ապուլեան
Ռուբէն Քէշիշեան
Վարուժան Պետրոսեան
Գէորգ Աւետեան
Խաչիկ Միքայէլեան
Հրայր Զաքարեան
Նազարէթ Պէսնիլեան
Վահան Քէնտիրճեան
Վահէ Կօշկակարեան
Վարդան Կարպուշեան
Վարուժան Խաչատուրեան
Սահակ Անտէքեան
Սերոբ Մորոյեան

1963
Գէորգ Քէշիշեան
Կարապետ Սաղպազարեան
Մովսէս Մահշիկեան
Յարութիւն Սրկ. Մանուկեան
Վահան Թրթռեան
Սարգիս Խոտիկեան
Արա Խարմանտարեան
Արամազդ Կօշկակարեան
Արմէն Պզտիկեան
Դաւիթ Ստեփանեան
Մասիս Տէր-Գալստեան
Մարտիրոս Մարտոյեան
Յովհաննէս Տէմիրճեան
Յովհաննէս Սրկ. Յովհաննէեսեան
Սարգիս Մարտիկեան
Վահէ Արեճեան
Տիգրան Սրկ. Թրթռեան

1964
Նազարէթ Նեմշէհիրեան
Վազգէն Սրկ. Ղուկասեան
Երուանդ Քիւփէլեան
Զոհրապ Ներսէսեան
Կարապետ Յակոբեան
Կարապետ Խարմանտարեան
Կարօ Տողրամաճեան
Մովսէս Փանոսեան
Յարութիւն Փալանճեան
Սեպուհ Մինասեան
Ստեփանեան Ստեփան
Վազգէն Տէմիրճեան
Վրէժ Գըրըշլեան
Փանոս Ասլանեան

1965
Հայրենիք Սարգիսեան
Արիս Քէշիշեան
Գէորգ Սուրճեան
Աւետիս Թորոսեան
Գէորգ Փիլիպոսեան
Գրիգոր Ճանէցեան
Զարեհ Տօլմաճեան
Խորէն Գէորգեան
Սարգիս Քոչեան
Քրիստափոր Մանճեան
Կարապետ Մանտալեան
Մովսէս Թրթռեան
Յակոբ Պապօշեան
Յարութիւն Քէօսէեան
Յարութիւն Քիլիսլեան
Ներսէս Խաչատուրեան
Սարգիս Իշխանեան
Սարգիս Թորոյեան
Սարգիս Տօնապետեան
Սողոմոն Ջուլֆայեան
Ֆիլիփ Ամիրալեան
Տիգրան Պէրպէրեան

1966
Զաւէն Գամպուրեան
Անդրանիկ Միրզոյեան
Գէորգ Փափազեան
Կարպետ Քաթարոյեան
Համբարձում Թովմասեան
Մուրատեան Մուրատ
Յարութիւն Այճեան
Յարութիւն Թիւֆէնքճեան
Ներսէս Պահարեան
Վարուժան Կիւլէսէրեան
Սեդրակ Յովհաննէսեան

1967
Հրայր Գոճապաշեան
Նազարէթ Տինկճեան
Սահակ Սարամազեան
Մաղաքիա Նաճարեան
Յակոբ Նաճարեան
Արտաշէս Տաղլեան

1968
Երուանդ Հէքիմեան
Յովհաննէս Դանիէլեան
Գառնիկ Սարգիսեան
Գառնիկ Քէօսէեան
Էլի (Եղիա) Սանոսեան
Ժան Պաղտասարեան
Ժոզէֆ Փոլատեան
Կարապետ Վասիլեան
Մովսէս Ֆաքճեան
Կարապետ Տէր Սիմոնեան
Յարութիւն Խշուաճեան
Սարգիս Սէփէթճեան
Վազգէն Պէլեան
Վարուժան Յուսիկեան
Յարութիւն Կէօղլեան
Սամուէլ Սիմոնեան
Անդրանիկ Հայրապետեան
Ռաֆֆի Թորոսեան
Սարգիս Գիւլխաճեան
Վահէ Յովհաննէսեան

1969
Սահակ Սարամազեան
Նշան Յ. Մանճիկեան
Վազգէն Մուրատեան
Յովսէփ Փօլատեան
Վահէ Աբիկեան
Զաւէն Արբաճեան
Պերճ Բալուլեան
Մովսէս Գէորգեան
Վահէ Գույումճեան
Շահէ Ճիէրճեան
Յարութիւն Մարաշլեան
Կարօ Պօղոսեան
Յովիկ Ռասթեան
Ժան Սրապեան
Դերենիկ Սայեան
Յովսէփ Տէմիրճեան
Գրիգոր Քէշիշեան
Գէորգ (Գրիգոր) Բարսեղեան
Վաչէ Արաբսէսեան
Սարգիս Գիւլխաճեան
Յովակիմ Խրիմեան
Կարապետ Խշուաճեան
Զոհրապ Մահսերէճեան
Լեւոն Սարգոյեան
Հրայր Բալուլեան
Յակոբ Գրըշլեան
Յովհաննէս Արապեան
Նազարէթ Գանտահարեան
Նազարէթ Պերղուտեան
Նշան Խաչերեան
Նշան Մանճիկեան
Պետրոս Պալեան
Գաբրիէլ Թաշճեան
Սարգիս Յովսէփեան
Վազգէն Սեդրաքեան

 

970
Յովհաննէս Խաչատուրեան
Վարդան Քէպապճեան
Շահէ Քէօրօղլեան
Ժիրայր Քիլէճեան
Վահէ Կարապետեան
Զարեհ Մելքոնեան
Զարեհ Պաղտիկեան
Վարուժան Գալուստեան
Յովսէփ Սարգիսեան
Հրանդ Կիրակոսեան
Զոհրապ Թովմասեան
Խաչիկ Յակոբեան
Մարտիրոս Արամալեան
Հրաչ Քէշիշեան
Յակոբ Նազարեան
Գրիգոր Մինոյեան
Վահրամ Տէրտէրեան
Խաչիկ Սարգիսեան
Լեւոն Մելիքեան
Պետրոս-Տիգրան Մատթէոսեան

1971
Առաքել Գոճայեան
Գրիգոր Մինոյեան
Աւետիս Սիւլահեան
Իսահակ Գարալէքեան
Գեղամ Տապաղեան
Գրիգոր Գալէնտէրեան
Զարեհ Յովհաննէսեան
Զօհրապ Թադոյեան
Զոհրապ Սրկ. Մանուկեան
Հրաչ Գարակէօզեան
Յակոբ Ոսկերիչեան
Պետրոս Գալայճեան
Սամուէլ Պէքարեան
Սամուէլ Պէքէրեան
Յակոբ Տէմիրճեան
Սեդրաք Քէրթէշեան
Սեպուհ Զոմճեան

1972
Աբրահամ Ճերմակեան
Աւետիս Աւետիսեան
Գէորգ Նաճարեան
Էլի Սագայեան
Լեւոն Մուլլաճեան
Կարօ Թէլֆէյեան
Հայկ Գազանճեան
Մանուէլ Մայիլեան
Միհրան Այտըճեան
Յակոբ Սարգիսեան
Նիկոլ Սալխանեան
Պետրոս Արամեան
Սեդրաք Մալաթեան
Ռաֆֆի Կնճոյեան
Ռուբէն Պետրոսեան
Վազգէն Թովմասեան
Վահէ Յակոբեան
Սեպուհ Բաղումեան
Անդրանիկ Ժամկոչեան
Յակոբ Ռիւսթէմեան

1973
Աւետիս Սրկ. Թորոսեան
Աւետիս Պօյաճեան
Գէորգ Պայրագտարեան
Մանուկ Վարդանեան
Յակոբ Խաչատուրեան
Յակոբ Խոճիկեան
Յարութիւն Եումուրթաճեան
Յարութիւն Յակոբեան
Վազգէն Ադամեան
Վիգէն Սայեան
Ռուբէն Պօղոսեան
Սահակ Կտանեան
Մամբրէ Սիմոնեան
Յակոբ Ռշտունի
Տարօն Հաճինեան
Ռաֆֆի Կարապետեան
Եփրեմ Արսլանեան
Սարգիս Մէնէճեան
Աբրահամ Գարալէքեան

1974-78
Կարօ Սրկ. Քիւրքճեան
Բենիամին Այտինճեան
Յակոբ էքմէքճեան
Վազգէն Ջոգկարեան
Վրէժ Գալուստեան
Գեղամ Սրկ. Խաչերեան
Մկրտիչ Մկրտիչեան
Ասատուրեան Ստեփան
Արապաթլեան Ռաֆֆի
Հարմանտարեան Սարգիս
Մահտեսեան Երջանիկ
Իշխան Գոճոյեան
Խաչիկ Պետոյեան
Յակոբ Համալեան
Թաշճեան Յովհաննէս
Սարգիս Աբէլեան
Սարըպօյաճեան Նազարէթ
Սարգիս Հայրապետեան
Ստեփան Արթինեան
Արա Գատէմեան
Արմէն Եագուպեան
Աւետիս Գասարճեան
Գէորգ Կիւլկիւլեան
Եսայի Փոլատեան
Յակոբ Աշճեան
Յարութիւն Սամանլեան
Թորոսեան Յովիկ
Նժդեհ Աթմաճեան
Շանթ Աւետիսեան
Պօղոս Թղրլեան
Ռաֆֆի Չարըգեան
Սեւակ Սրկ Քէնտիրճեան
Վարդան Սագայեան
Անդրանիկ Մարտոյեան
Արա Նաճարեան
Գրիգոր Հայրապետեան
Երջանիկ Մահտէսեան
Խաչիկ Մութաֆեան
Հրայր Շահինեան
Մանուկ Թովմասեան
Գալթաքճեան Յակոբ
Սարգիս Հարմանտարեան
Սարգիս Մելքոնեան
Սարգիս Տէմիրճեան
Մկրտեան Վարուժան
Երէցեան Տաճատ
Խորոզեան Յակոբ
Ղազարեան Յակոբ
Փոշօղլեան Աւետիս
Մարգարեան Վիգէն
Սարգիսեան Վիգէն
Ստեփան Սրկ. Հէճինեան
Ատուրեան Պետիկ
Այնէճեան Բենիամին
Թաթարեան Յովիկ

1979
Սարգիս Սրկ. Աբէլեան
Աբրահամեան Սահակ
Ասողլեան Ռոպէր
Վարդավառ Սրկ Գասապեան
Գէորգեան Անդրանիկ
Գույումճեան Յովիկ
Գունտաքճեան Յարութիւն
Գրիգոր Սրկ. Դաւիթեան
Գրիգոր Սրկ. Զէյթունլեան
Զէյթունցեան Մհեր
Թորոյեան Գէորգ
Իփրաճեան Մատթէոս
Մերտիխանեան Ռաֆֆի
Նուրեան Պօղոս
Պաթմանեան Յովիկ
Ռուբէնեան Յարութիւն
Տէմիրճեան Յարութիւն
Արա Սրկ. Թօփուզեան
Լեւոն Սրկ. Հէճինեան
Մարգարեան Պետիկ
Յակոբեան Զարեհ
Չափատրեան Խաչիկ
Սարգիսեան Գէորգ
Ռուբէնեան Սահակ
Կարօ Սրկ. Քէշիշեան
Քիւփճեան Յակոբ
Ստեփանեան Ասատուր

1980
Յակոբեան Ռաֆֆի
Ռոպէր Սրկ. Քիւրտեան
Յովհաննէս Սրկ. Թաշճեան
Տարօն Աւետիսեան
Ապուսէֆեան Յարութիւն
Գաբրիէլեան Վարդան
Գէորգ Սրկ. Գոյունեան
Ժան-Փիէռ Սրկ. Չիֆթճեան
Գույումճեան Յարութիւն
Թոփալեան Նազարէթ
Խարտալեան Խաչիկ
Մերկէնեան Վարուժան
Նաճարեան Մարտիրոս
Չպլաքեան Յարութիւն
Պույմուշագեան Սարգիս
Քիւփէլեան Պետրոս

1981
Փիւսկիւլեան Գրիգոր
Ասատուրեան Յարութիւն
Աւետիսեան Գէորգ
Գասապեան Յովիկ
Գասապեան Վազգէն
Գրիգորեան Սարգիս
Լնդեան Սողոմոն
Լեւոն Սրկ. Խաչերեան
Հրայր Սրկ. Կարպետեան
Մելքոնեան Վարդգէս
Գրիգոր Սրկ. Մոսկոֆեան
Յակոբեան Գարլօ
Պոյաճեան Արա
Սէթեան Հմայեակ
Տէր-Մարտիրոսեան Համբիկ
Գրիգոր Ապուհանեան

1982
Յովսէփ Սրկ. Աշգարեան
Ալեքսան Սրկ. Աշճեան
Յարութիւն Սրկ. Գույումճեան
Այնթէպլեան Գրիգոր
Գաւութեան Պաղտօ
Գսաճըգեան Ռաֆֆի
Եագուպեան Սարգիս
Թոփալագեան ժորժ
Մամիկոնեան Ներսէս
Միսաքեան Յակոբ
Յակոբեան Վազգէն
Վարդավառեան Ղազարոս
Քէօշկէրեան Յովիկ

1983
Գրիգոր Սրկ. Լագիսեան
Յարութիւն Սրկ. Աւետիքեան
Ռաֆֆի Սրկ. Թաշճեան
Ալեէմէզեան Երուանդ
Գասապեան Ժիրայր
Գոգեան Ալպէր
Դաւիթեան Վահէ
Զաքարեան Վարուժան
Կէպէնլեան Յարութիւն
Կիւզէլեան Ժիրայր
Չպլաքեան Մելիք
Պուտաքեան Շահէ
Սթամպուլեան Արա
Փանոսեան Յակոբ
Վաչէ Չագըրեան

1984
Գույումճեան Յարութիւն
Իրթանեան Կարպիս
Ադամեան Ժագ
Բերդութեան Յովհաննէս
Ռաֆֆի Սրկ. Գիզիրեան
Էօրտէքեան Ժագ
Թոփճեան Գէորգ
Խաչատուրեան Գրիգոր
Գէորգ Սրկ. Հաճեան
Հաննէեան Եղիկ
Մելքոնեան Սարգիս
Պիւլպիւլեան Գէորգ
Պօղոսեան Կարօ
Սողոմոնեան Գէորգ
Վարդանեան Ռաֆֆի
Երուանդ Սրկ. Տէր Սահակեան
Քարտաշեան Կարօ
Աբրահամ Սրկ. Թրթռեան
Իփճեան Աբրահամ
Տարաքճեան Ռաֆֆի
Կարապետեան Կարօ
Պալգէորգեան Յովհաննէս
Պայեաթեան Տիգրան
Գրիգորեան Վաչէ

1985
Հէյպէլեան Յարութիւն
Յովսէփեան Ռաֆֆի
Քէօսէեան Վահէ
Յարութիւն Սրկ. Վարդանեան
Ազատեան Յակոբ
Ահարոնեան Արարատ
Եահնէեան Վարդան
Թաշճեան Յակոբ
Իշխան Սրկ. Չիֆթճեան
Սարգիսեան Յովհաննէս
Օհանեան Եղիա
Էօրէնճեան Շանթ
Ճապրայեան Ռուբէն
Մելենկիչեան Թորոս

1986
Միքայէլեան Ռաֆֆի
Լէփէճեան Ժագ
Խաչատուրեան Վարդան
Կարապետեան Վարդան
Մատարեան Գէորգ
Մուշեղ Սրկ. Ադդարեան
Ատաճեան Կարօ
Աւետիքեան Սարգիս
Թովմասեան Յարութիւն
Թորոսեան Գրիգոր
Թովմաս Սրկ. Հապէշեան
Ճորճեան Յովիկ
Մունջողլեան Սեւակ
Պէշտիքեան Յարութիւն
Քիլիսլեան Սարգիս
Քիւրիւմլեան Ռաֆֆի

1987
Գազէզեան Պետիկ
Գարամանուկեան Նորայր
Քէշիշեան Վիգէն
Եագուպեան Պետրոս
Յակոբ Սրկ. Պչաքճեան
Վարդգէս Սրկ. Մանճեան
Մավլեան Ռաֆֆի
Պապիկեան Մելքոն
Պետրոսեան Ռուբէն
Պէլէրմլեան Յակոբ
Պետրոսեան Վարդան
Սողոմոնեան Սողոմոն
Տէկիրմէնճեան Յարութիւն
Քէչէճեան Գրիգոր

1988
Նազարեան Գրիգոր
Աւագեան Վազգէն
Գապաքեան Ռաֆֆի
Գրիգոր Սրկ. Գունտաքճեան
Հալլաճեան Անդրանիկ
Գալուստեան Վաչէ
Գասապեան Սերուժ
Մազլումեան Ճօրճիկ
Վարդանեան Սեդրակ
Փէլթէքեան Աւագ
Քէշիշեան Յակոբ
Քէօշկերեան Գէորգ
Ալաճաճեան Յակոբ

1989
Մկրտիչեան Աւօ
Ճօրճիկ Սրկ. Շահինեան
Աճէմեան Ստեփան
Յովհաննէսեան Աւետիս
Արաբսէսեան Հրանդ
Աւետիսեան Յարութիւն
Խամիսեան Մանուէլ
Պալեան Յարութիւն
Պարտաքճեան Դաւիթ
Սահակեան Մանուկ
Սողոմոնեան Գառնիկ
Տէրտէրեան Յակոբ
Տըմլաքեան Ճոնի
Քէշիշեան Յակոբ
Օհանեան Գրիգոր
Մելքոնեան Սարգիս

1990
Չպուքճեան Գարլօ
Աւետիսեան Պօղոս
Աճէմեան Քրիստափոր
Բարիքեան Մկրտիչ
Երէցեան Գաբրիէլ
Էլէյճեան Վաչէ
Թանաշեան Վիգէն
Կէպէնլեան Ռաֆֆի
Տէյիրմէնճեան Մարտիրոս
Ղազարեան Կարպիս
Քիւչիւքեան Սարգիս Օհանեան
Ներսէսեան

1991
Անդրանիկ Սրկ. Փաթաթանեան
Սելլումեան Պետիկ
Բալասեան Ռաֆֆի
Էլմաճեան Յարութիւն
Կարապետեան Բենիամին
Գըլլըեան Ասատուր
Հայկ Սրկ. Պաքլայեան
Պէլիոսեան Յակոբ
Պէրպէրեան Գրիգոր
Պէրպէրեան Սարգիս
Սագայեան Յարութիւն
Սարգիսեան Յարութիւնեան
Տիմիճեան Սարգիս
Գապաքեան Պօղոս

1992
Թոփճեան Կարապետ
Գէորգեան Նուպար
Էքիզեան Սարգիս
Մարտիրոսեան Սեւակ
Մելքոնեան Գրիգոր
Շաննագեան Յովիկ
Մաճարեան Պարոյր
Չիլինկիրեան Վարդան
Սարգիսեան Յարութիւն
Սարգիսեան Պօղոս
Սգայեան Սարգիս
Սիւլիւքճեան Սարգիս
Տէրտէրեան Յակոբ
Յակոբ Սրկ. Արսլանեան
Ֆըստըքճեան Սերժ

1993
Շանթ Սրկ. Ալիքեան
Ստեփանեան Ռաֆֆի
Գասպարեան Զօհրապ
Աճէմեան Կարօ
Ղազարեան Արտաշէս
Անտէքեան Պօղոս
Սալաքեան Մանուէլ
Սարգիսեան Սարգիս
Տաթեւ Սրկ. Սուլեան
Յովհաննէսեան Վաչէ
Օգնայեան Մարտիկ
Օհանեան Ժան
Պոսնոյեան Ներսէս
Նորայր Սրկ. Դերձակեան
Թաշճեան Կարէն

1994
Պետրոսեան Դաւիթ
Օհանեան Յովհաննէս
Գասարճեան Սիմոն
Հանտեան Վարդան
Մարտիկեան Կարօ
Կաղինճեան Կարապետ
Թաշճեան Վաչէ
Պալեան Պարոյր
Պէքէրէճեան Յովիկ
Պաշուրեան Մայք
Սարգիսեան Պետրոս
Սուլեան Սեւակ
Տէմիրճեան Սեւակ
Օհանյեան Ռաֆայէլ
Նգրուրեան Երուանդ
Թաշճեան Լեւոն
Գարանֆիլեան Յովհաննէս
Սարգիսեան Ներսէս
Գնտոյեան Վրէժ
Մելքոնեան Ռաֆֆի

1995
Զահթէրեան Ճօրճիկ
Նոխուտեան Կարապետ
Պոյաճեան Հրանդ
Սարգիսեան Խաժակ
Փամպուքեան Ռաֆֆի
Առնէլեան Սարգիս
Շիշմանեան աւետիս
Պատոյեան Սեւակ
Հրայր Սրկ. Պետուրեան
Գադգլեան Լեւոն
Օհաննէսեան Արա
Գապագեան Սերժ
Տաւուտ Ռազմիկ
Տիշոյեան Շանթ
Կարապետ Սրկ. Քէշիշեան
Գույումճեան Մանուէլ
Եզէկիէլեան Սեւակ
Երջանեան Խաչիկ
Թրթռեան Հրայր
Լօշխաճեան Յովսէփ

1996
Պոյաճեան Աբրահամ
Մարգարեան Քրիստափոր
Սարգիս Սրկ. Պետրոսեան
Պզտիկեան Սեդրակ
Պետրոսեան Դանիէլ
Տարտաղանեան Ռազմիկ
Մանոյեան Առաքել
Գապիրեան Աբրահամ
Պողարեան Վիգէն
Գըլնճեան Յարութիւն
Ղազարեան Սեւան
Եղիայեան Կարապետ
Աթիկեան Էլի
Հաճեան Եսուկ
Ալեքսանեան Պապաք-Կարապետ
Գլընճեան Շանթ
Մելքոնեան Մհեր
Ճուլհայեան Աւետիս

1997
Ռազմիկ Սրկ. Սարգիսեան
Մանոյեան Առաքել
Թորոսեան Յարութիւն
Աբիկեան Յարութիւն
Ապուլագեան Գէորգ
Պերճ Կիսսրկ. Ասատուրեան
Բրուտեան Սարգիս
Եահնէեան Րաֆֆի
Ռազմիկ Կիսրկ. Եմիշեան
Նազարեան Գէորգ
Ճամպազեան Կարապետ
Խաժակ Կիսսրկ. Պոյաճեան
Յակոբեան Յովսէփ
Ուրարտու Կիսսրկ. Սարգիսեան
Դրաստամատ Կիսսրկ. Տօնոյեան
Կիւզէլեան Նշան
Մանտալեան Նիկոլ
Մելքոնեան Յարութիւն
Մինասեան Պարոյր
Միքայէլեան Քրիստափոր
Պասմաճեան Կարէն
Քէլէշեան Գէորգ
Պէրղուտեան Ներսէս
Պօղոսեան Աբրահամ
Տալտալեան Շանթ
Ատաճեան Արմէն
Բէնթէզեան Վարուժան
Եմէնիճեան Պօղոս
Գազազեան Գէորգ
Չիֆճեան Յովհաննէս
Սարգիսեան Վարդան

1998
Ճուլֆայեան Սարգիս
Տիգրան Սրկ. Աւետիսեան
Յովհաննէսեան Սարգիս
Արամ Կիսսրկ. Քիրէճեան
Փիւսկիւլեան Գրիգոր
Գապէնճեան Անդրանիկ
Մանճըլիքեան Շանթ
Մուսայեան Գէորգ
Տէր-Ներսէսեան Յակոբ
Փօլատեան Վարդան
Պօղոսեան Մովսէս
Քարամանեան Քրիստափոր
Կէօքկէօզեան Մինաս

1999
Գալստանեան Թովմա
Դրօ Կիսսրկ. Ծատուրեան
Խաժակ Կիսսրկ. Նալպանտեան
Աճէմեան Նարեկ
Շիշմանեան Պօղոս
Սանոսեան Սարգիս
Նազարեան Նորայր
Տէմիրճեան Յովհաննէս
Գալայճեան Ալեքսան-Գէորգ
Զատիկեան Յակոբ
Մոմճեան Արմէն
Մանէլեան Նշան

2000
Թօքաթլեան Միքայէլ
Ճուլհայեան Սեւակ
Քորթմոսեան Յակոբ
Թանաշեան Ժիրայր
Կիւրտէշեան Յովհաննէս
Մովսէսեան Յակոբ
Աղպոշեան Կարապետ
Մուրատեան Գառնիկ
Ոսկերիչեան Խաչիկ
Սօտէյեան Ալպէռ
Փոստալեան Յակոբ
Օհանեան Մանուէլ
Գարամանուկեան Աւետիս

2001
Լախոյեան Ներսէս
Համբարձում Սրկ. Նազարեան
Նշան Սրկ. Պալճեան
Չաղլասեան Սեզար
Գոճանեան Կարապետ
Այտինեան Վարանդ
Առաքելեան Արթին
Քէշիշեան Արբի
Գրատեան Յակոբ-Ջան
Ուռումեան Նշան
Հելվաճեան Ժիրայր
Մերճանեան Կոմիտաս
Պալգէորգեան Միհրան
Պատիկեան Մանուկ
Պետուրեան Սերժ
Տէր-Գէորգեան Ստեփան
Պոսնոյեան Կարէն
Ղազարեան Վարդան
Վարդանեան Պօղոս

2002
Արեճեան Սեդրակ
Էդիկ Պարոնի
Գրիգոր Գէորգ
Աշըգեան Վարդան
Պետրոսեան Կարապետ
Արապեան Ճորճ
Ղազարեան Մովսէս
Աֆարեան Փիէռ
Գալայճեան Հրակ
Պահարեան Յովհաննէս
Սեմէրճեան Սերժ
Թովմասեան-ԿորկիսԿիրակոս
Տէր-Գէորգեան Ստեփան
Գամայեան Դաւիթ
Գույումճեան Սեդրակ

2003
Եալքըզեան Յովհաննէս
Թինքճեան Սերժ
Մանուէլեան Աբրահամ
Ոսկեան Ճոնի
Պոյաճեան Նարեկ
Պօղոսեան Մհեր
Աշըգեան Աբրահամ
Աշգեան Գէորգ
Գրիգորեան Յակոբ-Յարութ
Կիրակոսեան Նարեկ
Կիրակոսեան Սարգիս
Կրպոյեան Վրէժ
Յակոբեան Յովհաննէս
Շխրտմեան Յարութ
Սաղտըճեան Ճորճ
Սարգիսեան Յարութ
Սողոմոնեան Սողոմոն
Ստեփան-Զարիֆեան Արամ
Տարաքճեան Նարեկ

2004
Տէր Արթինեան Ճոնի
Յարութիւն Կիս. Սրկ. Պապիկեան
Սեւան Կիս. Սրկ. Ջիւանեան
Հայկ Կիս Սրկ. Քոփարեան
Բաբախանեան Արին
Գալստեան Ժիրայր
Թանաշեան Գաբրիէլ
Խոսրովեան Հրայր
Միսիրեան Յարութ
Գարամանուկեան Աւետիս
Կիրակոսեան Սարգիս
Չորպաճեան Մուրատ
Սաղտճեան Ճորճ
Աշըգեան Զօհրապ
Թոքմաքճեան Մանուէլ
Լախոյեան Սամուէլ
Կիրակոսեան Մհեր
Կիրակոսեան Նարեկ
Կրպոյեան Վրէժ
Ղրէյպեան Յովհաննէս
Շէրնէզեան Յարութ
Շխըրտմեան Յարութ
Տէմիրճեան Մկօ
Փաշայեան Գարլօ
Օհաքեան Յակոբ

 

Նկատի ունենալով յստակ եւ ամբողջական աղբիւրներու չգոյութիւնը, այս ցանկը կարելի չէ ամբողջական նկատել, ինչպէս նաեւ աշակերտներու անուններ երբեմն մօտաւոր թուականներու տակ զետեղուած են։