Monthly Archives:May 2021

Clergy Graduates

On 15 April 2013 Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Դպրեվանքէն Շրջանաւարտ եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Միաբանութեան Անդամ Եղած Միաբաններ * * Վախճանած * * Կարգաթող * * * Կարգալոյծ * * * * Քահանայացած   -Տ. Տ. Զարեհ Ա. Կթղ. Փայասլեան * -Տ. Տ.…

Read more

Annual Report

On 15 April 2013 ԴՊՐԵՎԱՆՔ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ՏԵՍՈՒՉԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (2011-2012 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆ) Աստուծոյ անբիծ հայեացքին ներքեւ, որուն ապաւինեցանք Նարեկի վանքի սրբակեաց մեծ ճգնաւորին բառերով. «որ բնաւ չես նիրհեր եւ միշտ կը դիտես» (ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ, Բան 48.1), Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի հովանաւորութիւնը…

Read more

"Klatsor", the Yearbook

On 15 April 2013 "Klatsor" reflects the intellectual abilities of the seminarians in the Theological Seminary. Its first issue was published in 1957, and since then "Klatsor" has become the official Yearbook of the Seminary.

Read more

Looking Forward

On 15 April 2013 The Seminary continues to play, with renewed awareness, a pivotal role in the life of our Church. Beyond its structural manifestations it remains essentially a MISSION sustained by faith, hope and vision. We believe that this mission is…

Read more

Seminary in Bikfaya

On 15 April 2013 St. Asdvadzadzin Chapel and General View of the Seminary in Bikfaya

Read more

Daily Life of the Seminarians

On 15 April 2013 The morning and evening prayer hours are integral to the life of the Seminary.  On Friday and Saturday nights special functions are organized by the participation of guest speakers.  On Sundays, as well as on special occasions and…

Read more

Faculty

On 15 April 2013 2012-2013  The Faculty of the Seminary is composed of the following persons:  1.- His Holiness Aram I - Systematic and pastoral Theology.  2.- Archbishop Nareg Alemezian - Theology, History of Religions, Church History, History of Ecumenical Movement. 3.-…

Read more

Program

On 15 April 2013 The Seminary program includes theological and Armenological courses, as well as courses related to science, history and humanities. It has two departments. The first is equivalent to the secondary school and extends over four years. The second is…

Read more

Historical Survey

On 15 April 2013 The Theological Seminary has had an immediate and strong impact on all dimensions and aspects of the life and work and Diaspora-wide mission of the Catholicosate of Cilicia. Furthermore, the presence of hundreds of graduates, both clergy and…

Read more

About Seminary

On 15 April 2013 “Our Theological Seminary is a sacred place where committed and visionary people are prepared to serve our Church and people. The Seminary of Antelias plays a decisive role at this crucial juncture of our history where the needs…

Read more

Catholicos Aram I

On 15 April 2013 «Our Seminary is a sacred place where committed and visionary people are prepared to serve our Church and people. More than any time the Seminary of Antelias is called to play a decisive role at this crucial juncture…

Read more

Saints and Feasts

On 15 April 2013 Saints and Feasts (According to the Liturgical Calendar of the Armenian Apostolic Church) The Liturgical Calendar of the Armenian Church is divided into three categories:  I.              Dominical Feasts II.             Days of Fasting/Abstinence III.           Feasts of the Saints   …

Read more