Սուրբ Կոյս Մարիամին Դերակատարութիւնը Փրկագործութեան Մէջ:

 Որոշ հոսանքներ կը մերժեն որ Մարիամ ոեւէ դերակատա­րութիւն ունեցած է կամ ունի մեր փրկագործութեան մէջ: Եւ սակայն, Մարիամի դերակատարութիւնը մեր...

Read More

ՍՐԲԱԼՈՅՍ ՄԻՒՌՈՆԸ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻՆ ԵՒ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Ա. Միւռոնի պատրաստութիւնն ու գործածութիւնը իր նախատիպը ունի Հին Կտակարանի մէջ: «Միւռոն» բառը տառադարձութիւնն է Յունարէն` μυρον բառին եւ կը...

Read More

«ՍԻՐԷ´ ՔՈՒ ՏԷՐ ԱՍՏՈՒԱԾԴ ԱՄԲՈՂՋ ՍՐՏՈՎԴ»

«Սիրէ´ քու Տէր Աստուածդ ամբողջ սրտովդ»: Սիրտը մարդկային մեր բոլոր զգացումներուն ակն է: Ամբողջ սրտով զԱստուած սիրել, կը նշանակէ մեր ամբողջ...

Read More

ՏԷ´Ր, ՈՐՈ՞ՒՆ ՊԻՏԻ ԵՐԹԱՆՔ

Քրիստոս «դժուարամարս» պատգամ մը ներկայացուց եւ շատեր իր հետեւորդներէն հեռացան իրմէ: Ան տեսնելով որ շատեր հեռացան իրմէ, դարձաւ իր 12 աշակերտներուն...

Read More

ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒՆ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆԸ

«Եթէ չփոխուիք եւ մանուկներու պէս չըլլաք, երկինքի արքայութիւնը պիտի չմտնէք» (Մտ 18.1-3): Ո՜վ մեծ մարդիկ, մեծադիրք ու մեծապաշտօն մարդիկ, մեծնալ սիրող ու...

Read More

ԱՌԱՋՆՈՐԴԵԼ ՈՒՐԻՇԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

Պօղոս առաքեալ Դամասկոսի ճամբուն վրայ Քրիստոսի հանդիպելէ ետք, հազարաւոր մարդոց Քրիստոսի հետ հանդիպման պատճառ դարձաւ: Ան խորապէս կ’անդրադառնար որ...

Read More

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԿԻԼԻԿԻԱՅԷՆ ԴԷՊԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԿԵՐՏՈՂ ՆԵՐԿԱՅ ԿԻԼԻԿԻԱՆ (Եօթը Նորընծաներու Ձեռնադրութեան առիթով)

Սուրբ Աթոռիս Վեհափառ Հայրապետին` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին տնօրինումով ու հրամանով, Հայ Առաքելական Եկեղեցին կուսակրօնութեան կարգ կը շնորհէ...

Read More

ԴԺՈԽՔԻ ՎԱ՞Խ, ԹԷ՝ ԱՐՔԱՅՈՒԹԵԱՆ ՍԷՐ

Կան այնպիսի մարդիկ որոնք Աստուծոյ կը դառնան, որոնք կ’աղաղակեն եւ արցունք կը թափեն անոր առջեւ, ո´չ թէ որովհետեւ կը սիրեն զինք եւ կամ անոր հետ ըլլալ...

Read More

ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹԻՒՆ

«Կը ճանչնամ ոչխարներս եւ անոնք ալ զիս կը ճանչնան» (Յհ 10.14): Քրիստոս այստեղ կը խօսի փոխադարձ ճանաչողութեան մասին եւ ո´չ թէ միակողմանի ճանաչողութեան...

Read More

Քրիստոսի մահն ու Յարութիւնը

Փեսայ Քրիստոսը մեռաւ, որպէսզի փրկէ իր հարսը՝ եկեղեցին, եւ յարութիւն առաւ, որպէսզի սրբէ ու արդարացնէ զայն:   Բարձրեալ Քրիստոսը մեռաւ, որպէսզի...

Read More

Ճրագալոյցի առիթով

Ի՞նչ կը նշանակէ «Ճրագալոյց»: «Ճրագալոյց» բառը կազմուած է երկու բառերէ` «ճրագ» եւ «լուցանել»: Լուցանել բառը գրաբար է եւ կը նշանակէ` վառել: Այս...

Read More

Քրիստոսի թաղման առիթով

Քրիստոսի թաղման առիթով երեք մտածումներ.- 1) Քրիստոս իր մահուամբ ու թաղումով կը յիշեցնէ մեզի, թէ մենք պանդուխտ ենք երկրի վրայ, եւ թէ` մեր գոյութիւնը...

Read More