News

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

01 July 2019

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ, 2 ՅՈՒԼԻՍ

9:30 - 11:00       Ա. ՆԻՍՏ՝ 

 

        Պաշտօնական բացում

  • Հայր մեր
  • Հայաստանի Քայլերգ
  • Արցախի Քայլերգ
  • Կիլիկիոյ Քայլերգ
  • Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Պատգամը
  • Հ.Հ. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի ողջոյնի խօսքը
  • Տիկին Աննա Յակոբեանի (Պատուոյ հիւր) խօսքը

 

11:00 - 11:30     Դադար

 

11:30 - 13:00     Բ. ՆԻՍՏ

                          Նիւթ՝ Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք համա­գործակցութիւն - խնդիրներ եւ ընելիքներ

                          Ատենապետ՝  Շահան Գանտահարեան

 

Զեկուցաբերներ՝

 

Ժիրայր Չոլաքեան - «Մամուլը անկախութեան, նորա­րա­րութեան եւ համագործակցութեան հրա­մայականներուն դիմաց»

 

Վահրամ Պօղոսեան - «Արցախեան մամուլը մարտահրա­ւէրներ եւ խնդիրներ»

 

Վահագն Գարագաշեան (հեռակապով) - «Հակահայ քա­րոզ­չութեան դէմ տեղեկատուական պատե­րազմը»

 

13:00 - 14:30     Ճաշ Վեհափառ Հայրապետին հետ

 

14:30 - 16:00     Գ. ՆԻՍՏ

                          Նիւթ՝ Մամուլը եւ նորարար արհեստագի­տութեան մարտահրաւէրները

                          Ատենապետ՝  Միքայէլ Հաճեան

 

Զեկուցաբերներ՝

Արամ Անանեան - «Հայկական տպագիր մամուլի ապա­գան. ինչպէ՞ս մրցունակ մնալ թուային դա­րաշրջանին մէջ»

 

Վիգէն Աւագեան - «Մամլոյ սպասաւորի կերպարը՝ նորա­րար արհեստագիտութեան օրերուն»

 

Նայիրի Հոխիկեան - «Արեւմտեան Հայաստանի ազգային ինքնութիւնը պահպանող հայերու գործօն հայ-թուրքական յարաբերութիւններուն եւ հայ­կական ինքնագիտութեան մէջ»

 

Ահարոն Շխրտըմեան - «Տպագիր մամուլը եւ նոր իրա­կա­նութիւն»

 

16:00 - 16:30     Դադար

 

16:30 - 18:00     Դ. ՆԻՍՏ

                          Նիւթ՝ Լրատուութիւնը եւ ընկերային ցան­ցերը

                          Ատենապետ՝  Զաւէն Թորիկեան

 

Զեկուցաբերներ՝ 

 

Գայիանէ Առաքելեան - «Youtube»եան եւ «Facebook»եան հեռարձակումները որպէս «մետիա»ի ան­կա­խութեան նոր գործիք եւ հնարաւորու­թիւն

 

Սա­թիկ Սէյրանեան - «Հայաստանեան մամուլը թաւշեայ իրադարձութիւններէն յետոյ. մարտա­հրա­ւէր­ներ»

 

Գեղամ Մանուկեան - «Ամբողջական փոխճանաչման խն­դիրը հայկական մամուլին մէջ»

 

Աբօ Չափարեան - «Ազատ մամուլին դերը եւ առաքե­լու­թիւնը արագընթաց փոփոխութեան են­թա­կայ տեղեկատուական դաշտէն ներս»

 

18:00                 Ընթրիք

 

19:30                 Մեկնում Ս. Աստուածածին վանք, Պիքֆա­յա եւ մասնակցութիւն «Հայ պարի երեկոյ»-ին

 

22:00                 Մեկնում պանդոկ

 

 

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 3 ՅՈՒԼԻՍ

9:30 - 11:00       Ե. ՆԻՍՏ

                          Նիւթ՝ Տեղեկատուական անվտանգութիւ­նը եւ լրատուութեան հաւաստիութիւն

                          Ատենապետ՝  Արա Պուլուզեան

 

Զեկուցաբերներ՝

 

Նորեկ Գասպարեան - «Սեփական ստորագրութեան հա­ւաստիութիւնը»

 

Ար­տակ Ալեքսանեան - «Տեղեկատուութեան անվտան­գութիւններու լրատուութեան հաւաս­տիու­թիւնը հեռարձակուող մամուլին մէջ»

 

Արա Գոչունեան - «Հայ մամուլը որպէս աշխարհատարած ցանց»

 

Թա­թուլ Յակոբեան - «Արցախին մէջ հող յանձնելու թեման հայկական լրատուամիջոցներու մէջ»

 

11:00 - 11:30     Դադար

 

11:30 - 13:00     Զ. ՆԻՍՏ

                          Նիւթ՝ Համահայկական խնդիրներ եւ միջ­ազգային հանրային կարծիքի ձեւաւորում

                          Ատենապետ՝  Սեւակ Յակոբեան

 

Զեկուցաբերներ՝

 

Աննա Կարապետեան - «Համացանցային կայքէջեր եւ մամուլի խնդիրներ»

 

Ար­­տաշէս Շահպազեան - «Միասնական հայ մամուլը հա­մահայկական խնդիրների հետա­պնդման ճակատում»

 

Ռոպէր Աթթարեան - «Հանրային կարծիքի ձեւաւորումը եկեղեցական միջավայրէն ներս. փորձեր եւ ձեռքբերումներ»

 

13:00 - 14:30     Ճաշ

 

14:30 - 16:00     Է. ՆԻՍՏ

                          Նիւթ՝ Հայ մամուլի դերը հայ ինքնութեան պահպանման մէջ - լեզու եւ մշակոյթ

                          Ատենապետ՝  Անի Եփրեմեան

 

Զեկուցաբերներ՝

 

Հրաչ Սէփէթճեան - «Արեւմտահայերէնի խնդիրները եւ այսօրուան հայ մամուլը»

 

Յակոբ Պալեան - «Հայ մամուլը (հայաբարբառ եւ օտա­րաբարբառ) յանձնառու ինքնութեան պատ­ուանդան»

 

Վարուժան Արք. Հերկելեան - «Եկեղեցական մամուլի ի սպաս հայ լեզուի եւ մշակոյթի պահպան­ման եւ զարգացման»

 

Աւե­տիս Փօշողլեան - «Մամուլը, լեզուն եւ մշակոյթը»

 

16:00 - 16:30     Դադար

 

16:30 - 18:00     Ը. ՆԻՍՏ

                          Նիւթ՝ Հայ մամուլն ու բազմակարծութեան կարեւորութիւնը - խօսքի ազատութեան խնդիրներ

                          Ատենապետ՝  Իվետա Տոնոյեան

 

Զեկուցաբերներ՝

 

Արմինէ Օհանեան - «Խօսքի ազատութեան կայացման 30-ամեայ ուղին. հանրային աջակցութիւն եւ իշխանութեան դիմադրութիւն»

 

Պետ­րոս Ղազարեան - «Լրագրութիւնը որպէս մարտա­հրաւէր»

 

Զարմիկ Պօղիկեան - «Ազատ խօսքի ընկալման հարցեր»

 

Եր­ուանդ Ազատեան - «Նշումներ Սփիւռքահայ մամուլին մասին»

 

18:00                 Ընթրիք

 

 

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 4 ՅՈՒԼԻՍ

9:30 - 11:00       Թ. ՆԻՍՏ

                          Նիւթ՝ Հայ մամուլը եւ ազգային պահանջա­տիրութիւնը

                          Ատենապետ՝  Սեդա Խտըշեան

 

Զեկուցաբերներ՝

 

Յակոբ Ասատրեան - «Հայ մամուլի մարտահրաւէրները. Սփիւռքահայ մամուլի հիմնադրամի ան­հրա­ժեշտութիւնը»

 

Արամ Շահնազարեան - «Հայ մամուլի դերը պահանջա­տիրական պայքարի նպատակների սահ­մանման, յստակեցման եւ հանրահռչակման գործում»

 

Նազարէթ Պէրպէրեան - «"Ազդակ"ի ներդրումը «Հայկա­կան Պահանջատիրութիւն» յղացքի տարա­ծու­մին եւ գաղափարական հունաւոր­ման մէջ»

 

11:00 - 11:30     Դադար

 

11:30 - 13:00     Ժ. ՆԻՍՏ

                          Եզրափակում - Համաժողովէն բխող առա­ջարկներ

 

13:00                 Ճաշ

 

14:30                 Մեկնում Ճիպէյլ եւ այցելութիւն Հայոց Ցե­ղասպանութեան Որբերու «Արամ Պէզիք­եան» թանգարան

 

18:30                 Ընթրիք Անթիլիասի մէջ