ԱՐԹՈՒՆ ԿԵՑԷՔ` ԵՒ ԱՂՕԹԵՑԷՔ

ԱՂՕԹՔՆԵՐ

Շնորհակալութիւն կը յայտնենք քեզի, ով Տէր, մեր Աստուածը, որ քու ողորմութեամբդ մեզ առաջնորդեցիր ցերեկուան մեր գործերուն մէջ, եւ շնորհեցիր որ միասնաբար հասնինք գիշերային այս հանգիստին: Մշտապէս կ’աղաչենք, որ մեր անձերուն պահապան ըլլաս, եւ քու ողորմութեամբդ պահես եւ առաջնորդես մեզ քու բարի հանգիստիդ, որ քեզ սիրողներուն տալ խոստացար: Քեզի կը վայելեն փառքը, իշխանութիւնն ու պատիւը, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Քրիստոս՝ մեր Աստուածը, դուն՝ որ ընտրեցիր եւ ընդունեցիր երանելի քու վկաներդ, եւ զանոնք հաղորդակից դարձուցիր՝ կամաւոր քու չարչարանքներուդ: Արդ, քու քովդ մեզի բարեխօս կը դարձնենք՝ թէ՛ մեր երկրին եւ թէ՛ ամբողջ աշխարհի մէջ գտնուող սուրբերը, որպէսզի անոնց աղօթքովն ու բարեխօսութեամբը՝ խաղաղացնես մեր կեանքը, մեզ փրկելով տեսանելի եւ անտեսանելի թշնամիներէն: Շնորհէ՛, Տէ՜ր, որ մենք ալ անոնց օրինակով ապրինք, եւ ուղղափառ դաւանութեա՛մբ կնքէ մեր վախճանը, որպէսզի յաւիտենական կեանքիդ յոյսը ունենանք: Որպէսզի մե՛նք ալ արժանի ըլլանք երկնային լուսեղէն բնակարանները մտնելու, եւ ժառանգելու աշխարհի սկիզբէն ի վեր քու սուրբերուդ համար պատարստուած արքայութիւնդ: Եւ անոնց հետ միասին գոհութեամբ փառաւորենք քեզ՝ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիիդ հետ միասին, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Ո՜վ գթած Հայր, բարեխնամ արարիչ բոլոր արարածներու, ընդունէ՛ Քու ծառաներուդ պաղատանքը այս երեկոյեան ժամուն, Դուն, որ առատաձեռն ես ամենուն հանդէպ, Քու բարի պարգեւներովդ ողորմէ, Տէր, ամբողջ աշխարհին Քու սուրբ եկեղեցիիդ. հիւանդներուն, խոստովանողներուն, ապաշխարողներուն եւ ննջեցեալներու հոգիներուն, որովհետեւ Դուն ամենակալ Տէր, գիտես մեր պէտքերը եւ կարիքները մեր խնդրածէն եւ հասկցածէն աւելի, եւ քեզի, Որդիիդ եւ ամենասուրբ Հոգիիդ հետ, կը վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Գիշեր ու ցերեկ եւ ամէն ժամ կ’աղաչենք քեզի եւ կը խնդրենք, մարդասէ՛ր Տէր: Լսէ՛ մեզ, ո՜վ Աստուած, մեր Փրկիչը. ականջդ մեզի խոնարհեցուր, որպէսզի զուր տեղ չյոգնինք. այլ՝ մեր ճիգը արդարութեան գործ եւ աստուածպաշտութեան պտուղ նկատէ: Ընդունէ՛ մեր աղօթքն ու երկրպագութիւնը, ո՜վ Տէր, եւ Քու ողորմութեամբդ հատուցանէ մեզի, առատապէս: Քու ամենազօր աջիդ հովանիին տակ ծածկէ մեզ, եւ Սուրբ Հոգիիդ զօրութեամբը զօրացուր մեզ, ո՜վ Տէր: Աչքի բիբի պէս պահէ մեզ, եւ Քու բարութիւնդ ցոյց տուր մեզի, որպէսզի Քու սուրբ անունդ գովուի եւ փառաբանուի: Որովհետեւ բոլոր արարածները մշտնջենաւոր փառաբանութեամբ Քու փառքդ կը հիւսեն բարձունքներուն մէջ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

Բարերար Տէր, որ Քու մեծ գթութեամբդ յաւիտենական հանգիստը պատրաստեցիր առաքինութեամբ վաստակածներուն համար, եւ քաղցր հրաւէրով Քեզի կանչեցիր մեղքով ծանրաբեռնուածներն ու տառապողները: Շնորհէ՛, Տէր, որ մենք եւս անխռով խաղաղութեամբ անցընենք այս գիշերը, եւ մեղքերու ծանրութենէն յոգնածներս Քու ողորմութեամբդ հանգստացուր, եւ արժանի ըրէ մշտնջենաւոր հանգիստին, բոլոր սուրբերուն հետ միասին: Եւ տուր որ շնորհակալութիւն յայտնենք ու փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին հետ միասին. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Օգնէ՛ մեզի, Տէ՜ր, օգնէ՛ մեզի, ո՜վ մեր փրկիչ Աստուածը, Քու մեծ անունիդ փառաւորութեան համար. Տէ՜ր, փրկէ՛ մեզ եւ քաւէ՛ մեր մեղքերը, Քու սուրբ անունիդ համար: Սուրբ եւ պատուական խաչիդ հովանիին տակ պարսպուած եւ խաղաղութեան մէջ պահէ Քեզի ապաւինած եւ Քեզի յուսացող ժողովուրդդ: Փրկէ՛ մեզ տեսանելի եւ անտեսանելի թշնամիներէն: Արժանի ըրէ՛ որ գոհութեամբ փառաւորենք Քեզ, Հօրդ եւ Սուրբ Հոգիին հետ միասին, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Արեւելքէն մինչեւ արեւմուտք՝ բոլորը կ’օրհնեն Քեզ, Տէ՜ր, որովհետեւ բարեգութ Թագաւոր ես, եւ ամբողջ տիեզերքը կը դաւանի Քու ահեղ անունդ: Քու բարեգթութեամբդ ընդունէ՛ մեր սաղմոսերգութիւնը, Քու պաշտպանութիւնդ ընծայէ մեզի՝ տկարներուս, Դուն՝ որ արդար ես, եւ թող փառաւորուի՛ ամենասուրբ անունդ: Իսկ մենք արժանի ըլլանք պատուիրանիդ մէջ մնալու, եւ օրհներգելու եւ փառաւորելու քեզ՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Պարգեւատու բարիքներու, եւ խաղաղութեան աղբիւր, Տէ՜ր, մեր Աստուածը. սատանայական բոլոր խռովութիւններէն խաղաղացո՛ւր մեր միտքն ու խորհուրդները, թէ՛ այս գիշեր եւ թէ՛ ամէն ժամանակ: Որպէսզի անցաւոր այս կեանքին մէջ Քեզմով առաջնորդուինք եւ հասնինք երկնային յաւիտենական թագաւորութեանդ, որ աշխարհի սկիզբէն իսկ պատրաստեցիր Քու սուրբերուդ համար. եւ անոնց հետ միասին շնորհակալութիւն յայտնելով փառաւորենք քեզ՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Կ’օրհնենք Քեզ, ո՜վ Տէր Աստուած մեր Փրկիչը, որ միշտ մեզի հետ ես եւ բնաւ չես լքեր անոնք՝ որոնք հաւատքով եւ ճշմարտութեամբ օգնութեան կը կանչեն Քեզ: Կ’աղաչենք եւ կը խնդրենք, Տէ՜ր, ճամբորդակի՛ց եղիր ծառաներուդ, Քու վերակացութեամբդ զանոնք խաղաղութեան մէջ պահելով. եւ Դո՛ւն առաջնորդէ մեզ, մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի միացածներս, որպէսզի խաղաղութեամբ եւ խնդութեամբ վերստին հասնինք մեր տուները: Անո՛ր կը վայելեն փառքը, իշխանութիւնն ու պատիւը, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենց: Ամէն:

*********

 

Շնորհակալութիւն յայտնենք Տիրոջ, որ իր ողորմութեամբը մեզ առաջնորդեց ցերեկուան մեր գործերուն մէջ, եւ շնորհեց որ միասնաբար գանք հասնինք գիշերային այս հանգիստին: Մշտապէս աղաչենք, որ մարդասէրն Աստուած պահապան ըլլայ մեր անձերուն, եւ իր ողորմութեամբը մեզ պահէ եւ առաջնորդէ ու հասցնէ իր բարի հանգիստին, որ զինք սիրողներուն տալ խոստացաւ ճշմարիտ Աստուածը՝ Յիսուս Քրիստոս, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Բոլորը խնամող Տէր, Քու սուրբ երկիւղդ պահապան դիր մեր աչքերուն՝ որ այլեւս անառակ ու ցանկացող աչքով չնայինք, մեր ականջներուն՝ որ ախորժ չզգանք չար խօսքեր լսելէ, մեր բերաններուն՝ որ ստութիւն չխօսինք, մեր սրտերուն՝ որ չարութիւն չխորհինք, մեր ձեռքերուն՝ որ անիրաւութիւն չգործենք, մեր ոտքերուն՝ որ անօրէնութեան ճամբաներէն չքալենք. այլ ուղղէ՛ ասոնց շարժումը, որպէսզի միշտ Քու պատուիրաններուդ համաձայն ըլլան՝ ամէն բանի մէջ. եւ ողորմէ՛ Քու արարածներուդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Կ’աղաչենք Քեզի, անփոփոխելի՛ Տէր, ամենազօր եւ հզօր Հոգի, Քու քաղցր ցօղդ ղրկէ եւ մեր հոգիին, ազատ կամքին եւ զգայարանքներուն մէջ ներգործէ բազմապարգեւ ողորմութեանդ ամենալից շնորհքները: Հերկէ՛ մարմնեղէն կարծրացեալ մեր սրտին բանական անդաստանը, որպէսզի ի վիճակի ըլլանք հոգեւոր սերմիդ արգասիքը ընդունելու յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Սորվեցո՛ւր մեզի, ո՜վ Տէր, որ տեսնենք եւ օգտագործենք ծառայութեան ամէն պատեհութիւն. տանք՝ առանց փոխարժէքը հաշուելու, պայքարինք՝ առանց վիրաւորուելու, աշխատինք՝ առանց հանգիստ փնտռելու, ծառայենք՝ առանց վարձատրութիւն ակնկալելու. այն գիտակցութեամբ՝ թէ Քու կա՛մքդ է որ կը կատարենք: Ամէն:

Ս. ԲԱՐՍԵՂ ԿԵՍԱՐԱՑԻ

*********

 

Օրհնեալ եւ փառաւորեալ Աստուած՝ ամենասուրբ Երրորդութիւն, Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ընդունէ՛ մեր սրտերէն ցայտող անհուն գոհունակութեան եւ շնորհակալութեան արտայայտութիւնները, որ մեզ արժանի ըրիր տեսնելու այս օրը եւ մասնակից դառնալու մեր ուխտի նորոգման այս բացառիկ առիթին: Ամենալից օրհնութեամբդ լեցուր եւ սրբէ՛ մեզ, եւ տաճառիդ դռներուն պէս բա՛ց մեր առջեւ երկնաւոր սեղանդ, որպէսզի ուխտագնացութեան եւ հոգիի ճանապարհորդութեան յատուկ այս օրերուն՝ առատալիր կերպով վայելենք հոգեւոր բարիքներդ, եւ լեցուինք նոր շունչով ու նոր կեանքով եւ Աստուծոյդ ամենալից ու մշտական ներկայութեամբ: Ամէն:

*********

 

Շնորհակալութի՛ւն Քեզի, Հա՜յր ամենակալ, որ սուրբ Եկեղեցիդ մեզի պատրաստեցիր իբրեւ նաւահանգիստ, սուրբ տաճար մը, ուր սուրբ Երրորդութիւնդ կը փառաբանուի: Ալէլուիա:

Շնորհակալութի՛ւն Քեզի, Քրիստո՛ս Թագաւոր, որ մեզի կեանք պարգեւեցիր սուրբ եւ կենարար Մարմինովդ եւ Արիւնովդ: Քու առատ ողորմութիւնդ եւ քաւութիւնդ շնորհէ մեզի: Ալէլուիա:

Շնորհակալութի՛ւն Քեզի, ճշմարի՛տ Հոգի, որ սուրբ Եկեղեցին նորոգեցիր: Երրորդութեանդ հաւատքով զայն անարա՛տ պահէ այժմէն մինչեւ յաւիտեան: Ամէն:

*********

 

Տէր Աստուած մեր, դուն խաղաղութեամբ պահէ մեզ այս գիշեր եւ ամէն ժամանակ: Քու սուրբ երկիւղիդ մէջ բեւերուած պահէ մեր միտքն ու խորհուրդները, որպէսզի միշտ քեզմով պահպանուած ըլլանք թշնամիին որոգայթներէն, եւ օրհնաբանենք ու փառաբանենք քեզ՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի:

Խաղաղութեան հրեշտակին յանձնէ մեր հոգիները, ո՜վ տիեզերքի Տէր, որպէսզի գայ եւ մեզ անխռով պահէ գիշեր ու ցերեկ, արթուն ըլլանք թէ հանգիստի մէջ, որովհետեւ դո՛ւն ես արարիչը լոյսին եւ հաստատողը գիշերին: Եւ հիմա՝ կ’աղաչենք քեզի, ո՜վ Տէր, մեր Աստուածը, շնորհէ՝ որ այս գիշերը հանգիստ ու խաղաղ անցընենք, եւ հասնինք առաւօտեան պաշտամունքին, երկրպագելու եւ փառաբանելու համար ամենասուրբ Երրորդութիւնդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Դուն սուրբդ եւ կատարեալդ, որ փորձուեցար երկրիս վրայ, ո՛րչափ լաւ կը ճանչնաս մեզ, որ ամէն օր ենթակայ ենք փորձուելու եւ սխալելու: Մեր հացի պայքարէն, մեր փառասիրութիւններէն, մեր հաւատքի պակասէն կը ծնին այնպիսի կացութիւններ որոնց դիմադրել անհնարին կը թուի մեզ երբեմն: Բայց դուն որ յաղթել կրցար, նաեւ յաղթութիւն խոստացար անոնց որ քու ճամբովդ կը քալեն եւ քեզի կ’ապաւինին: Մեզի ներշնչում եւ առաջնորդութիւն եղիր, ո՛վ Տէր: Ազատէ՛ մեզ չարէն, ինչպէս սորվեցուցիր աղօթել, որովհետեւ քեզի կը վայելեն փառքը, իշխանութիւնն ու պատիւը, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Տէ՜ր, ըրէ այնպէս՝ որ սիրտս Քու սիրովդ եւ քաղցրութեամբդ լեցուի, եւ ես ալ Քու բարութեանդ ցոլացումը ըլլամ շրջապատիս մէջ: Խեղճն ու տկարը ոտնակոխ չընեմ, ցաւին ու տագնապին անտարբեր չմնամ, այլ՝ Քու քաղցր ցօղդ ըլլամ, եւ անժպիտ մարդոց ժպիտ մը բերեմ, անուրախ մարդոց սիրտը ուրախացնեմ, յուսահատ մարդոց յաւիտենական կեանքի յոյսը տամ, անսէր մարդոց սէր բաշխեմ, սառնացեալ սիրտերը սիրովդ ջերմացնեմ, եւ Քու սուրբ անունովդ կնքեմ եւ քեզի համար կամարեմ ու տաճարացնեմ անոնց հոգիները: Ամէն:

*********

 

Որդի՛ Աստուծոյ, այս նեղութեան ցաւերուն մէջ տոկալու զօրութիւն տուր եւ ողորմէ՛ մեզի, ինչպէս ողորմեցար խաչելութեան ատեն քեզի խաչակից աւազակին: Շնո՛րհք տուր մեզի՝ որ համբերենք այս դառն տանջանքներուն, որպէսզի մենք ալ արժանի ըլլանք պահելու մեր լուսաւոր հաւատքին աւանդութիւնը, որ մեզի տուիր՝ որպէսզի ճանչնանք եւ կատարենք Քու կամքդ, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Քու Խաչդ թող մեզի ապաւէն ըլլայ, Տէ՜ր Յիսուս, երբ Հօրը փառքով երեւիս՝ լուսաւոր ամպերու վրայ: Այն ատեն թող ամօթով չմնա՛նք մենք՝ Քեզի յուսացողներս, այլ Քու մեծ զօրութեամբդ ուրախանանք՝ Քու աջ կողմդ բազմած, իբրեւ լոյսի որդիներ եւ փրկութեան ժառանգորդներ: Ամէն:

*********

 

Ընդունէ՛ փառաբանական մեր արտայայտութիւնները եւ մեր խոնարհ աղօթքները, ո՛վ Տէր, անդադար բարեխօսութեամբը Քու անարատ եւ ամենաերջանիկ մօրդ՝ սուրբ կոյս Մարիամի, որ Քեզ՝ Ճշմարիտ Աստուածդ ծնաւ իբրեւ մարդ, հողեղէն իր գիրկին մէջ կրելով հողեղէններու եւ հրէղէններու ստեղծիչ հուր աստուածութիւնդ՝ իբրեւ օրինակ բոլոր բանականներուս, որ մեզ արարեցիր եւ կոչեցիր՝ աստուածակիր անօթներ ըլլալու, սրբուած տաճարներ՝ ամենասուրբ Երրորդութեանդ: Այս անսահման, աներեւակայելի եւ անպատմելի շնորհքիդ համար յաւէտ կ’օրհնե՜նք Քեզ: Ամէն:

*********

 

Կեանքի առաջնորդող եւ խաղաղութիւն պարգեւող մեր Աստուածը՝ Քրիստո՛ս, Դո՛ւն առաջնորդէ մեզ, որպէսզի արդարութեան Քու ճամբաներէդ քալենք եւ Քու ողորմութեամբդ հասնինք կեանքի եւ փրկութեան նաւահանգիստը: Որովհետեւ Դո՛ւն ես մեր օգնականը եւ փրկիչը: Քեզի՛ կը վայելեն փառքը, իշխանութիւնն ու պատիւը, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Ամենակալ Տէր, Դուն որ փառքով կը պսակես Քեզի յուսացողները եւ կը կատարես Քեզմէ վախցողներուն փափաքը, մեզ ալ արժանի ըրէ, Տէ՜ր, որ Քու վրադ մեր յոյսը պահենք, եւ համբերութիւն տուր մեզի որ մեր ընթացքը կատարենք այս նեղութեամբ, որուն մէջ կը գտնուինք: Դուն՝ որ մեր ցաւերը կը բժշկես, սրտաբեկները կ’առողջացնես, նեղեալները կը հանդարտեցնես, կապուածները կ’արձակես, սգաւորները կը մխիթարես, անյոյսներուն յոյս կու տաս, խռովածներուս՝ հանգիստ, եւ յոգնածները նաւահանգիստ կը հասցնես, Դուն՝ որ սիրով կը նայիս քու արարածներուդ եւ քու քաղցրութեամբդ կը կերակրես բոլորը, տո՛ւր մեզի, Տէ՜ր, որ մենք ալ պսակը առնենք բոլոր անոնց հետ՝ որոնք արժանի ըրիր քու անունիդ համար մեռնելու փառաւոր մահուամբ, որպէսզի մենք ալ արժանի ըլլանք յափշտակուելու քու սիրելի Որդիիդ դիմաւորութեան, երբ գայ իր ճառագայթող լոյսին մէջ առնելու սրտանց իրեն փափաքողները, եւ ճշմարտութեամբ դատելու ամբողջ տիեզերքը իր բարկութեան կրակով: Փա՜ռք քեզի, Որդիիդ եւ Սուրբ Հոգիիդ հետ միասին, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Ո՜վ անքնին բարձրեալ, հոգիներու բարի պետ, խաղաղութեան առաջնորդ, եւ անոխակալութեան սահման, ի բարին յիշէ նաեւ մեր մարդկային թշնամիները եւ ողորմութիւն ու քաւութիւն շնորհէ անոնց: Իմ պատճառովս մի՛ բարկանար անոնց, Տէր, եւ ներէ՛ իրենց յանցանքները, որոնք թերեւս իրաւունքով ալ յանցաւոր են մեզի հանդէպ: Ու մինչ ես Քեզմէ բարիք կը խնդրեմ զիս ատողներուն համար, Դուն ալ, քու մեծագործութեանդ համեմատ, անճառելի բարիքներ հրաշագործէ: Զիս թշնամանողները մի՛ ոչնչացներ, այլ բարեփոխէ՛: Իմ եւ անոնց մէջ ալ բարիք սերմանէ: Քու ձեռքովդ կը բաշխուին ամենուն կեանքին անհրաժեշտ պէտքերը, եւ Քեզի փա՜ռք կը վայելէ մինչեւ յաւիտեան: Ամէն:

(ՆԱՐԵԿ, ՁԳ)

*********

 

Դուն՝ որ բոլորին պահապանն ես, Քրիստոս, Քու աջդ թող հովանի՛ ըլլայ իմ վրաս՝ գիշեր ու ցերեկ, տան մէջ նստած ատենս թէ ճամբան գացած ատենս, քնացած թէ արթնցած ատենս, որպէսզի երբե՛ք չսասանիմ. եւ ողորմէ՛ Քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս: Ամէն:

*********

 

Ո՜վ մեր Քահանայապետը՝ Յիսուս, երկարէ՛ փրկական խաչդ՝ այս աշխարհի ծովուն մէջ լողացողներուս, մեզ վեր՝ դէպի քեզ բարձրացնելու համար: Շնորհքի՛ կարօտ ենք, սփռէ՜. յոգնած ենք մեղանչելէ, քաւէ՛. խաւարի մէջ կը խարխափինք, ճառագայթէ՛. մեր հաւատքէն տապալած ենք, հաստատէ՛: Դո՛ւն ես յոյսը, դո՛ւն ես լոյսը, դո՛ւն ես կեանքը, դո՛ւն ես քաւութիւնը, դուն ի՛նքդ ես անմահութիւնը: Նայէ՛ բոլորիս, սփոփէ՛ մեր տարակուսանքները քու փրկագործութեամբդ, հանդարտեցո՛ւր մեր խռովութիւնները քու խաղաղութեամբդ, հանգստացո՛ւր մեր յոգնած հոգիները քու օթեւաններուդ մէջ, ուր դուն գացիր, ո՜վ Տէր, եւ նոյնը մեզի խոստացար, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

Ս. ՆԵՐՍԷՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ

*********

 

Կ’աղաչենք, ո՛վ Տէր, Քու ամենօրհնեալ ներկայութեամբդ լեցուր մեզ այսօր, Դուն՝ որ անսուտ հաւաստիքը տուիր մեզի, թէ ուր որ երկու կամ երեք հոգի քու անունովդ հաւաքուին՝ Դուն անոնց մէջ ներկայ պիտի ըլլաս: Արդ, ահա մենք՝ երկնակոչ հօտիդ հողեղէն անդամները, ծարաւած ու նօթի հոգիով Քու փարախդ եկած ենք՝ մխիթարութիւն ու յագուրդ գտնելու: Մի՛ մերժեր մեզ, Քու փոքրիկ հօտդ: Հովուէ՛ մեզ, Հովուապետ բարի, մխիթարէ՛, արբեցո՛ւր եւ զօրացո՛ւր մեզ, եւ միակ Քու փարախիդ մէջ խմբելով միաւորէ՛, որպէսզի հաւատքի միութեան մէջ գտնենք մեր կատարեալ մէկութիւնը իրարու հետ, ինչպէս մեր մէկութիւնը՝ Քու հետդ: Ամէն:

*********

 

Օրհնեալ ես, Տէր Աստուած, մեր փրկիչը, որ ամէն ժամանակ մեզի հետ ես, եւ երբէք Քու ձեռքէդ չես ձգեր զանոնք, որ հաւատքով եւ ճշմարտութեամբ Քեզի կþաղօթեն: Կþաղաչենք եւ կը խնդրենք Քեզմէ, Տէր, Քու ծառաներուդ ճամբորդակից եղիր, Քու հսկողութեամբդ պահելով խաղաղութեան մէջ. եւ առաջնորդէ մեզի խաղաղութեամբ եւ ուրախութեամբ նորէն հասնելու մեր բնակարանները, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսով, որուն կը վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********
Դուն, որ կ’օրհնես քեզ օրհնաբանողները, Տէ՜ր, եւ կը սրբես քեզի վստահողները:

Փրկէ քու ժողովուրդդ, օրհնէ՛ քու ժառանգութիւնդ. քու Եկեղեցիդ ամբողջ պահէ:

Սրբէ՛ անոնք, որոնք սիրով յօժարեցան քու տունդ վայելուչ պահել: Փառաւորէ՛ մեզ աստուածային քու զօրութեամբդ, եւ մի՛ լքեր քեզի ապաւինողներս:

Քու խաղաղութիւնդ պարգեւէ ամբողջ աշխարհին.- Եկեղեցիներուն, քահանաներուն, քրիստոնեայ ղեկավարներուն, Հայոց ազգի Հայրապետութեան ու Հանրապետութեան, մեր բանակին եւ մեր ամբողջ ժողովուրդին:

Որովհետեւ բոլոր բարի բաները եւ բոլոր կատարեալ պարգեւները երկինքէն՝ քեզմէ՛ կու գան, ո՜վ Հայր, որ լոյսի արարիչն ես: Եւ քեզի՛ կը վայելեն փառքը, իշխանութիւնը եւ պատիւը. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս եւ յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Տէ՜ր Աստուած, մեր փրկիչը, որ ողորմած ես եւ գթած. համբերատար եւ առատագութ, եւ կը մեղքնաս մարդոց վրայ բերելու պատիժը անոնց չարիքներուն: Դուն՝ որ մեղաւորին մահը չես կամենար, այլ՝ կþուզես որ անիկա իր չար ընթացքէն դառնայ եւ փրկուի: Քու առատ ողորմութեամբդ, Տէ՜ր, մխիթարէ՛ մեզ՝ քու ծառաներդ, եւ ապաշխարութեան առիթ տուր մեզի: Հաշտուէ՛ մեզի հետ, ո՜վ մարդասէր, եւ մեզ վերստին քու սուրբ եկեղեցիիդ անդամ դարձուր: Որպէսզի հոգիով առողջացած, խոստովանութեամբ եւ ապաշխարութեամբ մտնենք քու սուրբ եկեղեցիդ, եւ ժողովուրդիդ հետ միասին օրհնութիւն ու փա՜ռք տանք քեզի՝ Հօրդ, Որդիիդ եւ Սուրբ Հոգիիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Դուն, որ մեր տկար բնութեան փորձառութիւնը ունեցար, ո՜վ մեր Քահանայապետը՝ Յիսուս, քեզի՛ կը նայինք: Դուն՝ որ մեզի համար մեղքի պատարագ եղար, որպէսզի մենք քեզի համար արդար ըլլանք: Դուն՝ որ մեզի համար երկրաւոր եղար, որպէսզի մենք քեզի համար երկնաւոր ըլլանք: Դուն՝ որ մեզի համար Հաց եղար, որպէսզի մենք քեզ ճաշակելով սրբուինք:

Տո՛ւր վիշտերով լեցուն քու Մարմինդ, որպէսզի բոլոր սիրտերը քեզ ճաշակեն եւ սրբուին:

Մատռուակէ՛ վտակի պէս կաթկթող քու անմեղ Արիւնդ, որպէսզի մարդիկ անմեղութեամբ յագենան:

Երկարէ՛ փրկական խաչդ՝ այս աշխարհի ծովուն մէջ լողացողներուս, մեզ վեր՝ դէպի քեզ բարձրացնելու համար:

Շնորհքի՛ կարօտ ենք, սփռէ՜. յոգնած ենք մեղանչելէ, քաւէ՛. խաւարի մէջ կը խարխափինք, ճառագայթէ՛. մեր հաւատքէն տապալած ենք, հաստատէ՛:

Դո՛ւն ես յոյսը, դո՛ւն ես լոյսը, դո՛ւն ես կեանքը, դո՛ւն ես քաւաութիւնը, դուն ի՛նքդ ես անմահութիւնը: Քեզի՛ կը սպասենք, քու շնորհքիդ կռթնածներս. քեզմէ՛ փրկութիւն ստանալու կարօտ ենք, քու Մարմինիդ միացածներս. քե՛զ իբրեւ քաւիչ քահանայ ունինք, մենք՝ քու Արիւնովդ գնուած հօտդ:

Նայէ՛ բոլորիս, սփոփէ՛ մեր տարակուսանքները քու փրկագործութեամբդ, հանդարտեցո՛ւր մեր խռովութիւնները քու խաղաղութեամբդ, հանգստացո՛ւր մեր յոգնած հոգիները քու օթեւաններուդ մէջ, ուր դուն գացիր, ո՜վ Տէր, եւ նոյնը մեզի խոստացար: Եւ արժանացո՛ւր մեզ՝ քեզի պատկանողներս, որ փառաւորենք քեզ, Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին հետ միասին՝ յաւիտեանս: Ամէն:

Ս. ՆԵՐՍԷՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ

*********

 

Փա՛ռք քեզի, յաւիտենական թագաւոր, որ քու Եկեղեցիդ կ’աճեցնես եւ կը լեցնես այն լուսաւոր հաւատքով որ ունինք մենք՝ անհամար թիւով փրկուածներս, որ քու Քրիստոսիդ ճշմարիտ աստուածութիւնը ճանչցանք:

Փա՛ռք քեզի, որ մեզ արժանի ըրիր երկրորդ ծնունդով մը որդեգիր դառնալու քեզի՝ երկնաւոր Հօրդ, եւ հաղորդեցիր Միածինիդ մարմինով եւ արիւնով:

Եւ հիմա, ո՛վ Տէր, Սուրբ Հոգիիդ պարգեւած սրբութեամբ պահէ մեզ, որպէսզի անարատ մնալով՝ քու կամքդ կատարենք եւ անմեղութեամբ հասնինք յաւիտենական կեանքիդ:

Ուղղէ՛ եւ քու երկիւղիդ մէջ հաստատէ մեր քայլերը. քու լուսաւոր պատուիրաններուդ հնազանդութեան մէջ պահելով մեզ, եւ մեր ամբողջ կեանքի ընթացքին պահէ խաղաղ եւ առանց մեղքի, մեր Տիրոջ եւ Փրկչին՝ Յիսուս Քրիստոսի շնրհքովն ու մարդասիրութեամբը. որուն հետ կ’օրհնենք քեզ, Հայր ամենակալ, կենդանարար Սուրբ Հոգիիդ հետ միասին, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Շնորհակալութի՜ւն քեզի, ո՛վ Աստուած՝ մեր Տէրը, որ քու տեսանելի լոյսովդ ուրախացուցիր մեզ՝ քու բոլոր արարածներդ, իսկ քու պատուիրաններուդ հոգեւոր լոյսովը լուսաւորեցիր քեզի հաւատացողները: Մե՛զ ալ զօրացուր, Տէ՜ր, որպէսզի կարենանք քու պատուիրաններդ պահել այսօր եւ ամէն ատեն, որպէսզի լուսաւորուած միտքով՝ միշտ քու կամքդ կատարենք եւ քու պատրաստած բարիքներուդ հասնինք, բոլոր սուրբերուդ հետ միասին, մեր Տիրոջ եւ Փրկչին՝ Յիսուս Քրիստոսի պարգեւած շնորհքովն ու մարդասիրութեամբը: Անո՛ր կը վայելեն փառքը, իշխանութիւնն ու պատիւը, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Տէ՜ր, իմաստութեանդ լո՛յսը ծագէ եւ Հոգիիդ շնորհքները թափէ մեր խաւարած հոգիին մէջ, եւ մեր մտքին մէջ դրոշմէ աստուածային երկիւղդ եւ ջերմեռանդութիւնը, որպէսզի արժանի կերպով կարդանք Աստուածաշունչ Քու Մատեանդ, բարեպաշտ հաւատքով ու յարգանքով եւ յօժար սրտով ու սիրով ականջ դնենք անոր մէջ պարունակուած բոլոր խօսքերուն: Տուր մեզի նաեւ շնորհքը՝ աներկմիտ հաւատքով հաւատալու եւ ընդունելու անոր մէջ բովանդակուած ճշմարտութիւնը, որպէսզի անխախտ յոյսով ապաւինինք խոստացուած բարիքներուն եւ յաւիտենական կեանքին՝ Սուրբ Հոգիիդ շնորհքով: Ամէն:

*********

 

Ո՜վ մեր հայրերուն Աստուածը, դուն՝ ողորմած Տէր, դո՛ւն ես որ ստեղծեցիր ամէն բան քու խօսքովդ, եւ իմաստութեամբդ կազմեցիր մարդը, որպէսզի տիրէ քու ստեղծած արարածներուդ, սրբութեամբ եւ արդարութեամբ կառավարէ աշխարհը եւ ուղիղ հոգիով դատաստան կատարէ:

Քու իմաստութի՛ւնդ ղրկէ քու սուրբ երկինքէդ, քու փառքի աթոռէդ, որպէսզի գայ եւ մեր մէջ հանգչի, եւ գիտնանք թէ ի՛նչ կը կամենաս դուն: Որովհետեւ անիկա գիտէ եւ կը հասկնայ ամէն բան եւ զգաստութեամբ պիտի առաջնորդէ մեզ:

Ո՞վ պիտի կարենար քու խորհուրդներդ գիտնալ, ո՛վ Տէր, եթէ դուն իմաստութիւն չտայիր եւ Սուրբ Հոգիդ չղրկէիր բարձունքէդ: Անոնցմով էր որ մարդիկ իրենց ճամբան ուղղեցին եւ սորվեցան՝ ինչ որ դուն կը կամենաս, եւ քու իմաստութեամբդ փրկուեցան: Եւ արժանի ըլլանք փառաւորելու քեզ՝ Միածին Որդիիդ եւ Սուրբ Հոգիիդ հետ միասին, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Արտասուալից հառաչանքով՝ ամբողջ հոգիով կ’աղաչենք եւ կ’աղերսենք քեզի, ո՜վ փառաւոր Արարիչ, անեղծ եւ անստեղծ, անժամանակ եւ գթառատ Հոգի, որ անմռունչ հեծութիւններով մեզի համար կը բարեխօսես ողորմած Հօրը քով. դուն՝ որ սուրբերը կը պահես, եւ մեղաւորները մաքրելով՝ տաճար կը դարձնես, բարձրեալ Հօրը կենդանի եւ կենդանացուցիչ կամքին կատարման համար:

Արդ, մեզ ազատէ՛ բոլոր անմաքուր գործերէն, որոնք հաճելի չեն քու բնակութեանդ համար. եւ չըլլա՜յ որ մեր միտքերու իմացական աչքերուն մէջ շիջին շնորհքներուդ լոյսին փայլումները. որովհետեւ սորվեցանք, թէ մեր աղօթքներով եւ խնկաբոյր ընտիր վարքով է որ մեզի կը միանաս, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Կենդանի Աստուծոյ ամենօրհնեալ Որդի, ահաւոր Հօրդ անքնին ծնունդն ես դուն, քեզի համար չկայ բնաւ անկարելի բան. քու ողորմութեանդ փառքին անստուեր նշոյլները երբ կը ծագին, մեղքերը կը հալին, դեւերը կը հալածուին, յանցանքները կը ջնջուին, կապանքները կը խզուին, հարուածները կը բժշկուին, վէրքերը կ’առողջանան, ապականութիւնները կը վերցուին, տխրութիւնները տեղի կու տան, խաւարը կը փախչի, չարիքները կը չքանան, յուսահատութիւնները կը հալածուին, ու քու ամենակարող ձեռքդ կը թագաւորէ, ո՛վ քաւիչ ամենայնի:

Տէր Աստուած գթութեան, փրկութեան եւ ողորմութեան, քաւութեան եւ նորոգութեան, բժշկութեան եւ առողջութեան, լուսաւորութեան եւ կենդանութեան, բարութեան եւ անմահութեան, յիշէ մեզ երբ գաս քու թագաւորութեամբդ, եւ երբ կանչես մեզ, «Ո՞ւր էք», պատասխանենք՝ «Ահա հոս ենք, Տէր»: Քու փառքիդ համար յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Հայր երկնաւոր, Քեզի մօտ ըլլալը գերագոյն երջանկութիւն է մեզի համար, եւ լաւագոյն գրաւականը կեանքը ուղիղ ապրելու: Շնորհակալ ենք որ Քեզի հետ հաղորդակցելու առանձնաշնորհումը տուած ես մեզի:

Տո՛ւր մեզ նաեւ յարատեւութեան հոգին: Երբ մեր աղօթքներուն պատասխանը անմիջապէս եւ մեր ուզած ձեւով չստանանք, թո՛ղ որ չյուսահատինք եւ չդադրինք Քեզի կառչելէ, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Յիսո՛ւս Փրկիչ, պահէ՛ մեզ պատրաստ եւ արթուն, որպէսզի չըլլայ թէ մեղքը մեր վրայ յարձակելով ապականէ մեր հոգիները, որուն համար Դուն մեռար:

Յիսո՛ւս Քրիստոս, պահէ՛ մեզ պատրաստ եւ արթուն, որպէսզի երբ Դուն խօսիս, կարենանք ըսել, «Խօսէ՛, Տէ՛ր, քանզի Քու ծառադ մտիկ կ’ընէ»:

Յիսո՛ւս Թագաւոր Փառաց, պահէ՛ մեզ պատրաստ եւ արթուն, ծառայելու Քու թագաւորութեանդ եւ քաջ զինուորի մը նման մեր կեանքերը ի սպաս դնելու:

Յիսո՛ւս Փրկիչ, պահէ՛ մեզ պատրաստ եւ արթուն ամէն ժամ, որպէսզի Քեզ դիմաւորենք եւ Քեզի հետ ըլլանք յաւիտեան: Ամէն:

*********

 

Գոհութի՜ւն Քեզի, ո՜վ Տէր, մեր Աստուածը, որ Քու ողորմութեամբդ մեզ արթնցուցիր մեր գիշերային հանգիստէն: Մեր միտքերը եւս արթնցուր, Տէ՜ր Աստուած, որպէսզի Քեզի դառնալով՝ արդարութիւն գործենք, եւ մեր աչքերը տեսնեն Քու փրկութիւնդ: Թող աստուածութիւնդ գայ եւ մեր մէջ բնակի, եւ ողորմութիւնդ հովանի եւ պահապան ըլլայ Քեզի ծառայողներուն վրայ: Անոնց հետ՝ մեզ Քու ծառաներդ եւս արժանի ըրէ, որ գիշեր-ցերեկ եւ ամէն ժամ՝ Քու պատուիրաններուդ սիրովը բռնուած՝ միշտ անոնց մասին խորհինք, եւ գոհութեամբ փառաւորենք Քեզ՝ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Ամենախնամ եւ միշտ ողորմած Տէր, Քու անսահման բարերարութիւններուդ վրայ՝ նաեւ մարդոց պարգեւեցիր Աստուածաշունչ Կտակարաններուդ մէջ դրոշմուած ճշմարիտ օրէնքդ, որպէսզի անկէ սորվելով Քու սուրբ կամքիդ արտացոլացումը եղող պատուիրաններդ, զանոնք կատարենք միշտ Քու կամքիդ համաձայն, մեր հոգիներու փրկութեան եւ օգուտին համար: Տո՜ւր մեզի նաեւ շնորհքը՝ աներկմիտ հաւատքով հաւատալու եւ ընդունելու անոր մէջ բովանդակուած ճշմարտութիւնը, որպէսզի անխախտ յոյսով ապաւինինք խոստացուած բարիքներուն, շնորհքներուն եւ յաւիտենական կեանքին՝ Սուրբ Հոգիիդ շնորհքովը. որուն փա՜ռք յաւիտեանս: Ամէն:

*********

 

Սո՜ւրբ Աստուած, անմահ եւ հզօր. դուն որ սրբաբանութեամբ եւ անդադրում օրհնաբանութեամբ կը պաշտուիս հրեղէն եւ անմարմին հրեշտակներուն կողմէ: Մենք, քու ձեռքովդ ստեղծուած բանաւոր հօտդ, քու առատաբաշխ գթութիւնդ կը հայցենք:

Ընդունէ՛ մեր շրթներէն ու մեր սրտերէն դուրս եկած բանաւոր ընծաները:

Ո՜վ Տէր, մեր միտքերուն մաքրութի՛ւն տուր, սրտերուն` զղջում, շրթներուն` ճշմարտութիւն, աչքերուն` արցունք, հոգիներուն` ամբծութիւն, եւ մարմիններուն` սրբութիւն:

Լեցո՛ւր մեզ ամէն առաքինութեամբ, պայծառ հաւատքով, աներկբայ յոյսով եւ մաքուր սիրով: Եւ զարդարէ՛ մեզ` խոհեմութեամբ, ողջախոհութեամբ, արիութեամբ եւ արդարութեամբ:

Զօրացո՛ւր մեզ, որպէսզի յաղթող ըլլանք Բանսարկուին հնարքներուն դէմ, կարենանք մարել Չարին բոլոր մխացող նետերը, եւ արդարութեամբ եւ աստուածպաշտութեամբ ապրիլ աշխարհի մէջ, ինչպէս որ դո՛ւն կը կամենաս, իսկ այս կեանքէն ետք անճառելի բարիքներդ կարենանք վայելել քեզի` Տիրոջդ հետ, որո՛ւն կը վայելեն փառքն ու զօրութիւնը յաւիտեանս: Ամէն:

*********

Ո՜վ Տէր՝ Յիսուս Քրիստոս, Աստուծոյ Որդի,
ճշմարտապէս մեր բնութիւնը առիր՝ որպէսզի
մեզ բոլորս լեցնես քու լեցունութեամբդ,
օծես քու օծութեամբդ, եւ օծում դառնաս բոլոր
քու անունդ կրողներուն:
Շնորհէ՝ որ մեղաւորներուս համար այս
լուսանիւթ ձէթը աներեւոյթ մեր վէրքերուն
բժշկութեան առիթ ըլլայ: Ասով ողորմէ՛ մեզի,
քաւութի՜ւն տուր, բժշկութի՛ւն պարգեւէ,
շնո՜րհք պատրաստէ, երանութիւն
առատաձեռնէ: Ասով օծուողները թող
հարսի պէս փառաւոր կերպով պճնուին ու
զարդարուին իրենց հոգիով: Իսկ մենք՝
սնանինք եւ լուսաւորուինք,
արդարանանք ու թագաւորենք,
յաւիտեանս յաւիտենից:
Ամէն:

*********

Հայրաշնորհ պարգեւներէն դուն գերազանց պարգե՜ւդ մեծ, կենդանարար եւ ազատիչ, ամենազօր Սուրբ Հոգի, դուն` որ քու փառակիցիդ` մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի սուրբ Եկեղեցիին սրբարար աւազանէն մեզ վերստին ծնար իբրեւ Աստուծոյ որդիներ եւ արքայութեան ժառանգորդներ, գոհութեամբ կ’երկրպագենք քեզի եւ կ’աղաչենք, վերստին նորոգէ մեզ այդ կոչումին մէջ, եւ մեր մէջ վերստեղծէ՛ աստուածաստեղծ եւ անարատ մեր պատկերը, որ անզգոյշ վարքով աղարտեցինք ու եղծեցինք` Չարին հրապոյրներուն տեղի տալով: Սրբէ՛ մեր միտքը, ո՜վ Տէր, եւ աստուածային պատուիրաններու հնազանդութեան յորդորէ: Վերստին մեր մէջ արծարծէ այն երկնապարգեւ իմաստութիւնը, որ բոլոր յաւիտեաններէն առաջ մեզի տալ խոստացած էիր, որպէսզի այդ իմաստութեամբ ճշմարտապէս ճանչնանք Հայրը եւ Որդին եւ քեզ, եւ նոյն իմաստութեամբ մե՛նք փառաւորուինք, ու փառաւորենք ամենասուրբ Երրորդութիւնը, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

 

Շնորհակալութի՛ւն քեզի, Քրիստո՛ս Թագաւոր, որ անարժանս արժանի համարեցիր սուրբ Մարմինիդ եւ Արիւնիդ հաղորդուելու:

Եւ հիմա, կ’աղաչե՜նք, թող այս ճաշակումը դատապարտութեան առիթ չըլլա՛յ մեզի, այլ՝ մեղքերու քաւութիւն եւ թողութիւն, հոգիներու ու մարմիններու՝ առողջութիւն, եւ ամէն առաքինի գործերու մղիչ: Որպէսզի ասիկա սրբէ մեր շունչը, հոգին ու մարմինը, եւ մեզ տաճար եւ բնակարան դարձնէ ամենասուրբ Երրորդութեանդ: Եւ մենք սուրբերուդ հետ միասին փառաւորելու քեզ՝ Հօրդ եւ Սուրբ Հոգիիդ հետ միասին. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

*********

ՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ

(Շուրջ 150 տարի առաջ գրուած թերթիկի մը հետեւողութեամբ)

 

Մեր հոգիները ժողվէ Շնորհաց գահիդ շուրջ, որպէսզի կատարենք մեր պարտականութիւնը եւ պաշտենք քեզ ճշմարտութեամբ,

«Ո՜Վ ՀԱՅՐ ՄԵՐ»:

 

Քեզի՛ կը վայելէ ամէն փառք ու պատիւ, որովհետեւ դո՛ւն ես հզօր, սքանչելագործ եւ մեծ Աստուածը,

«ՈՐ ԵՐԿԻՆՔՆ ԵՍ»:

 

Դո՛ւն ես որ անհուն իմաստութեամբդ կ’իշխես բոլոր շնչաւոր եւ անշունչ արարածներուն վրայ, ուստի

«ՔՈՒ ԱՆՈՒՆԴ ՍՈՒՐԲ ԸԼԼԱՅ»:

 

Այսուհետեւ յապաղումներ թող մեզ չզատեն քու փառաւոր գալուստէդ եւ այդ երջանիկ յոյսի կատարումէն, այլ՝

«ՔՈՒ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԴ ԳԱՅ»:

 

Սուրբ պատուէրներուդ հակառակողներ թող չգտնուին այլեւս, քու բարի փափաքներդ թող կատարուին, եւ

«ՔՈՒ ԿԱՄՔԴ ԸԼԼԱՅ»:

 

Թող մեր եւ ամէնուն հնազանդութիւնը ըլլայ արագ, անվերապահ, կատարեալ, եւ առանց առարկութեան, ճիշդ

«ԻՆՉՊԷՍ ԵՐԿԻՆՔԻ ՄԷՋ, ԱՅՆՊԷՍ ԱԼ ԵՐԿՐԻ ՎՐԱՅ»:

 

Արդ, մեր մարմիններուն պէտքերը, հագուելու համար բաւականաչափ հագուստ, ցուրտէն պաշտպանուելու համար պատսպարան, եւ

«ՄԵՐ ԱՄԷՆ ՕՐՈՒԱՆ ՀԱՑԸ»,

 

Նաեւ կենաց Խօսքդ՝ մեր հոգիներուն կերակուրը, կ’աղաչե՜նք Տէր, քու մեծ սիրովդ եւ ողորմութեամբդ

«ԱՅՍՕՐ ԵՒՍ ՄԵԶԻ ՏՈՒՐ»:

Մեր բազում յանցանքները բնաւ նկատի մի՛ առներ եւ լոյս երեսէդ մի՛ զրկեր մեզ, այլ՝ քաւէ՛ զանոնք քու Միածին Որդւոյդ արիւնով,

«ԵՒ ՄԵԶԻ ՆԵՐԷ՛»

 

Նաեւ մեր բոլոր անկատար թողած պարտականութիւնները, որ պէտք էր ընէինք փառքիդ համար, եւ յետաձգուած

«ՄԵՐ ՊԱՐՏՔԵՐԸ»,

 

Որովհետեւ քու բերնիդ Խօսքով սորվեցանք եւ կը հաւատանք, թէ՝ դուն կը ներես ու պիտի ներես մեզի այնպէս՝

«ԻՆՉՊԷՍ ՈՐ ՄԵՆՔ ԿԸ ՆԵՐԵՆՔ».

 

Ուստի քու անսահման Սէրդ, որ հաճեցաւ անհուն զոհողութեամբ փրկել մեզ, թող սորվեցնէ իւրաքանչիւրիս՝ ի սրտէ ներել

«ՄԵՐ ՊԱՐՏԱՊԱՆՆԵՐՈՒՆ»:

 

Այս անցաւոր աշխարհի հրապոյրները թող չխաբեն մեր սրտերը եւ չպաղեցնեն մեր սէրը քեզի հանդէպ, ո՜վ Տէր,

«ԵՒ ՄԵԶ»

 

Մոլորեցնելով շիտակ ճամբայէն՝ չձգեն Հակառակորդին որոգայթին մէջ: Դուն ինքդ հսկէ մեր վրայ, եւ մեզ՝ տկարներս

«ՓՈՐՁՈՒԹԵԱՆ ՄԻ ՏԱՆԻՐ»:

 

Մի՛ թողուր բնաւ, մի՛ թողուր որ քու զաւակներէդ մէկը գայթակղի եւ մեղանչէ քեզի դէմ,

«ԱՅԼ»

 

Ինչպէս հիմա, այնպէս ալ կեանքի բոլոր ելեւէջներուն մէջ, եւ մահուան ատեն, տո՛ւր մեզի ինչ որ ուզես, ըլլա՛յ քաղցր, ըլլա՛յ դառն, ըլլա՛յ ուրախութիւն, ըլլա՛յ վիշտ. միայն թէ, կ’աղաչե՜նք,

«ՄԵԶ ՉԱՐԷՆ ԱԶԱՏԷ»:

 

Մենք որո՞ւ պիտի դիմենք, ո՜վ Տէր մեր, ո՞վ կրնայ մեզի օգնել, ո՞վ կայ քեզմէ հզօր եւ քեզմէ մեծ,

«ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ ՔՈ՛ՒԿԴ Է ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ»,

 

Եւ քու գործդ է աշխարհը, քեզմէ եւ քեզի համար են բոլոր բաները, անոնց մէջ յայտնուած անհուն իմաստութիւնը,

«ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ՓԱՌՔԸ»:

 

Այո՛, եւ քու սքանչելիքներդ եւ աննման գործերդ պիտի յիշուին, եւ դուն պիտի փառաբանուիս

«ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ»:

 

Եւ մենք՝ տկար արարածներս պիտի դաւանինք քեզ, եւ մեր ամբողջ սրտով, հոգիով ու զօրութեամբ պիտի կրկնենք՝

«ԱՄԷՆ»:

ՄԻՇՏ ԱՂՕԹԵԼ` ԱՌԱՆՑ ՎՀԱՏԵԼՈՒ