Հոկտեմբեր 1

 

Երկինքի դուռը բաց է առջեւդ

 

«Տունէն բաւական հեռու էր, երբ հայրը տեսաւ զինք ու գթաց» (Ղկ 15.20)։ Աստուած գիտէ թէ դուն որքան հեռու ես երկնքէն։ Ան տեղեակ է թէ ի՛նչ բաներ են որ քեզ երկնքէն հեռացուցած են։ Ան կը տեսնէ մեղքի այն տիղմը որուն մէջ մխրճուած ես եւ որմէ մաքրուիլ կ’ուզես, բայց կը քաշուիս Աստուծոյ ներկայանալու։ Ահա թէ ինչո՛ւ քեզ քաջալերելու համար քու մարմինիդ նման մարմին առաւ ու քեզի եկաւ։ Փրկութիւնդ իրագործեց եւ մեկնեցաւ երկինք բայց մուտք չգործեց այդտեղ։ Ինչպէս անառակ որդիին հայրը տունէն դուրս կը սպասէր իր որդիին դարձին, այնպէս ալ Աստուած, երկնքէն դուրս քեզի՛ կը սպասէ։ Ան երկինքը լքեց սիրոյդ համար, եւ այսօր, երկինքի դուռը բաց է պահած, դարձեալ քեզի համար։

 

Հոկտեմբեր 2

 

Աստուծոյ վազքը

 

«Վազելով դիմաւորեց զայն» (Ղկ 15.20)։ Երբ հայրը տեսաւ որ որդին դողդոջուն քայլերով կը մօտենար տունին, զայն գօտեպնդելու համար՝ վազեց դէպի իր կողմը։ Աստուած պաղարիւն կերպով չի դիմաւորեր դարձի եկողները, այլ՝ վազելով, ջերմութեամբ, փաթթուելով եւ համբուրելով։ Աստուած մեր փրկութեան ու պաշտպանութեան համար վազող Աստուած է։ Ո՛չ ոք եւ ո՛չ մէկ բան կրնայ անոր վազքը կասեցնել։ Ան չի վազեր մեր վրայ այնպէս ինչպէս մարդ մը պիտի վազէր դաւաճանի մը վրայ։ Անոր վազքը գուրգուրալից հօր մը վազքն է։ Ան կը վազէ դէպի մեր կողմը, հետը բերելով «լաւագոյն պատմուճանը», «կօշիկ ու մատանի», մեծամեծ օրհնութիւններ ու մխիթարութիւններ։

 

Հոկտեմբեր 3

 

Աստուծոյ զաւակներէն

կատարելութիւն չպահանջենք

 

Աստուծոյ ճամբան ո՛չ միայն կատարեալ է, այլեւ կատարելութեան կ’առաջնորդէ, բայց այդ չի նշանակեր որ Աստուծոյ ճամբէն քալողներէն իրաւունք ունինք կատարելութիւն պահանջելու։ Եկեղեցւոյ գլուխը՝ Քրիստոս կատարեալ է, եկեղեցւոյ անդամները սակայն, անկատարներու ամբողջութիւն մըն են, հետեւաբար՝ եկեղեցի եկողներէն կատարելութիւն չպահանջենք։ Մէկը մատնանիշ ընելով այս ինչ կամ այն ինչ ապաշխարած անձին մէկ մեղքը թող զանիկա մատի փաթթոց չդարձնէ։ Ամէն մարդ ինքնիր մատը ինքնիր մեղքերուն վրայ դնել թող սորվի։ Աստուծոյ զաւակները քննադատողներուն կը յիշեցնեմ, որ Աստուած զիրենք դատի պիտի կանչէ ինչպէս դատի կանչեց Ահարոնն ու Մարիամը, երբ անոնք քննադատեցին իրենց եղբայրը՝ Մովսէսը։ Աստուած իր բերանը պիտի չգոցէ երբ դուն բերանդ բանաս իր զաւկին դէմ։

 

Հոկտեմբեր 4

 

Առանց Քրիստոսի չկա՛յ

քրիստոնէական կեանք

 

Ո՛չ միայն դժուար է քրիստոնէական կեանք ապրիլը, այլեւ՝ անկարելի։ Անկարելի կ’ըլլայ եթէ երբեք Յիսուսի չենք միացած ինչպէս ճիւղ մը ծառին կը միանայ։ Առանց Յիսուսի մենք ոչինչ կրնանք ընել (Յհ 15.5)։ Իսկ երբ Յիսուսի միացած ըլլանք, ամէն ինչ կրնանք տանիլ շնորհիւ իրեն, որովհետեւ ի՛նքն է որ մեզ կը զօրացնէ իր կամքը կատարելու համար (Փլպ 4.13)։ Առանց Քրիստոսի օգնականութեան մենք չենք կրնար քրիստոնէական կեանք ապրիլ։ Առանց Քրիստոսի Հոգիին մենք անկարող ենք ապրելու աստուածպաշտութեան կեանք, հոգեւոր կեանք։ Ահա թէ ինչո՛ւ Քրիստոս խոստացաւ Հօրը երթալէ ետք Սուրբ Հոգին ղրկել մեզի (Յհ 14.16)։

 

Հոկտեմբեր 5

 

Կատարել Աստուծոյ համար հաճելին

 

Յաճախ մարդիկ եւ Աստուած տարբեր եւ իրարու հակադրուող բաներ կը պահանջեն մեզմէ։ Հրեայ ղեկավարներ պահանջեցին Պետրոս եւ Յովհաննէս առաքեալներէն չխօսիլ Յիսուսի մասին, իսկ անոնք ըսին. «Դո՛ւք դատեցէք, թէ Աստուծոյ աչքին ո՛րն է ուղիղը. ձեզի՞ հնազանդիլ, թէ՝ Աստուծոյ» (Գրծ 4.19)։ Մարդոց հաճեցնել ուզողը չի կրնար ընել այն՝ ինչ որ Աստուծոյ համար հաճելի է։ Աստուծոյ կամքը կատարելով զայն հաճեցնելը, հոգեւոր որեւէ գործէ աւելի՛ կարեւոր է։ Ոչինչ պէտք է ընենք մարդիկը հաճեցնելու նպատակով։ Մեր կեանքին նպատակն ու միակ փափաքը զԱստուած հաճեցնելը թող ըլլայ։ Յիսուս իր ունկնդիրներուն յայտարարեց թէ ինք կը կատարէ այն՝ ինչ որ հաճելի է իր Հօրը (Յհ 8.29)։

 

Հոկտեմբեր 6

 

Աստուած այսօ՛ր ալ կը խօսի

 

Երբեմն մարդիկ կը յաւակնին ըսելու թէ Աստուած ա՛լ չի խօսիր, թէ ան լքած է աշխարհը եւ քաշուած երկինքի մէկ անկիւնը։ Այսպէս մտածողներուն կը յիշեցնեմ որ «Յիսուս Քրիստոս նո՛յնն է միշտ – երէկ, այսօր, եւ յաւիտեան» (Եբր 13.8)։ Ան կը խօսի՛ այսօր. «Այսօր երբ կը լսէք Աստուծոյ ձայնը…» (Եբր 3.7)։ Ան ո՛չ միայն կը խօսի այսօ՛ր, այլեւ կը խօսի հիմա՛. «Հիմա՛ է այդ յարմար ժամանակը. հիմա՛ է փրկութեան օրը» (Բ.Կր 6.2)։ Աստուած մի՛շտ կը խօսի։ Մարդուն կը մնայ ականջ տալ ու սիրտ բանալ անոր կենդանարար խօսքին դիմաց։ Ան կը խօսի յատկապէս Աստուածաշունչին ճամբով։ Սիրելի՛ ընթերցող, Սամուէլի նման Տիրոջ ըսէ. «Ո՛վ Տէր, խօսէ՛, քանզի քու ծառադ մտիկ կ’ընէ» (Ա.Թգ 3.9), եւ պիտի տեսնես թէ ան ո՛րքան յստակութեամբ պիտի խօսի։

 

Հոկտեմբեր 7

 

Միայն Յիսուս կրնայ փրկել

 

«Մա՜յր ազատէ՛ զիս մահէն։ Մա՜յր չեմ ուզեր մեռնիլ»։ Այսպէս աղաղակեց երիտասարդ մը իր մօրը, ինքնաշարժի ծանր արկածի մը հանդիպելէ ետք։ Մայրը դառնօրէն լացաւ. լացաւ յատկապէս որովհետեւ ոչինչ կրնար ընել, իր զաւակը ազատելու համար մահէն։ Աշխարհի մէջ մեզի ամէնէն մօտիկ եւ մեզ ամէնէն շատ սիրող անհատներն անգամ չեն կրնար մեզ ազատել երբ մահը գայ մեր դռները թակելու։ Եթէ ասիկա իրական է մարմնաւոր մահուան պարագային, նո՛յնքան եւ աւելի իրական է հոգեւոր մահուան պարագային։ Յիսուսէն զատ ուրիշ մէկը չի կրնար մեզ փրկել (Գրծ 4.12)։ Մեզ չեն կրնար փրկել ո՛չ քարոզիչները եւ ո՛չ ալ ճգնաւորները, ո՛չ սուրբերը եւ ո՛չ ալ հրեշտակները, այլ միայն Յիսուս, որուն փա՜ռք յաւիտեանս ամէն։

 

Հոկտեմբեր 8

 

Մի՛այն սիրողը թող գործէ

 

Յիսուս երեք անգամներ Պետրոս առաքեալին հարցուց. «Սիմո՛ն, Յովնանի՛ Որդի, կը սիրե՞ս զիս» (Յհ 21.16)։ «Այո՛ Տէ՜ր», պատասխանեց ան, – «Դուն գիտես որ կը սիրեմ քեզ»։ «Արածէ՛ իմ ոչխարներս» – ըսաւ Յիսուս անոր։ Յիսուսը սիրողը կատարելիք գործ ու ծառայութիւն ունի մարդոց կեանքին մէջ։ Արածելը, մեր նմանին հոգեւոր աճման համար ժրաջանօրէն աշխատիլն է։ «Արածէ՛ իմ ոչխարներս»։ Ասիկա Յիսուսի կոչն է ամէն մէկ քրիստոնեայի։ Յիսուս արածելու պաշտօնը Պետրոսի յանձնելէ առաջ, նախ հարց տուաւ անոր. «Կը սիրե՞ս զիս»։ Սէրը կը մղէ աշխատելու ուրիշին համար։ Երբ սէրէ մղուած չէ որ կը գործես՝ չգործես աւելի լաւ է։ Եթէ Յիսուսը չես սիրեր, մի՛ գործեր Յիսուսի անունով։ Գործէ միայն ա՛յն ատեն երբ Յիսուսի սէրը գործէ սրտիդ մէջ։

 

Հոկտեմբեր 9

 

Մեր փրկութիւնը սխալ տեղ չփնտռենք

 

Ինչպէս մէկը դաշնակ մը առնելով եւ իր տունը դնելով դաշնակահար չ’ըլլար, այնպէս ալ մէկը իր վիզէն խաչ կախելով՝ քրիստոնեայ չ’ըլլար։ Չե՛նք կրնար փրկուիլ ո՛չ մեր վիզերէն խաչ կախելով եւ ո՛չ ալ խաչին վրայ կախուելով։ Չե՛նք կրնար փրկուիլ ո՛չ եկեղեցի երթալով եւ ո՛չ ալ եկեղեցի հիմնելով։ Չե՛նք կրնար փրկուիլ ո՛չ քարոզ տալով եւ ո՛չ ալ քարոզ լսելով։ Չե՛նք կրնար փրկուիլ ո՛չ աղքատներուն օգնելով եւ ո՛չ ալ աղքատանալով։ Չե՛նք կրնար փրկուիլ այս կամ այն յարանուանութեան պատկանելով։ Չե՛նք կրնար փրկուիլ ո՛չ մեկնաբան եւ ո՛չ ալ աստուածաբան ըլլալով։ Չե՛նք կրնար փրկուիլ ո՛չ Աստուածաշունչ կարդալով եւ ո՛չ ալ տպելով։ Չե՛նք կրնար փրկուիլ որոշ մեղքերէ կամ բոլոր մեղքերէն հրաժարելով։ Կրնանք փրկուիլ մի՛այն Յիսուսը ընդունելով։ Ընդունելով իբրեւ Տէր եւ Փրկիչ։

 

Հոկտեմբեր 10

 

Աղօթքը խնդրանք ու ըսելիք չէ միայն

 

Ընդհանրապէս մարդիկ կ’աղօթեն երբ բանի մը կարիքը ունին։ Ոմանք կ’աղօթեն բժշկութեան, մխիթարութեան, խաղաղութեան եւ գործերու յաջողութեան համար. ուրիշներ կ’աղօթեն եւ կը խնդրեն Աստուծմէ զօրութիւն՝ իր կամքը կատարելու, ուրախութիւն՝ նեղութեանց մէջ, հաւատարմութիւն՝ ամէն պարագայի մէջ։ Հաւատացեալներ հազար ու մէկ ըսելիք ունին Յիսուսի աղօթքի պահուն։ Սիրելի՛ եղբայր եւ քոյր, պատահա՞ծ է որ աղօթքի կանգնիս եւ որեւէ տեսակի խնդրանք չունենաս։ Պատահա՞ծ է որ պարզապէս փափաք ունենաս լուր ու մունջ նստիլ Աստուծոյ դիմաց եւ Աստուծոյ հետ։ Երբեք ըսա՞ծ ես Աստուծոյ. «Տէ՛ր, այսօր խնդրելիք չունիմ, ըսելիք չունիմ։ Այսօր պարզապէս քովդ նստելու եկած եմ, ներկայութիւնդ ըմբոշխնել կ’ուզեմ»։

 

Հոկտեմբեր 11

 

Դժուարին պահերուն Տէրը զօրավիգ է մեզի

 

Երբ Յիսուս ի՛նք ըլլայ առաքելութեամբ մը մեզ տեղ մը ղրկողը, չի նշանակեր որ դժուարութեանց պիտի չհանդիպինք։ Յիսուս ի՛նքն էր որ «ստիպեց որ աշակերտները նաւակ ելլեն եւ իրմէ առաջ երթան լիճին միւս կողմը» (Մտ 14.22)։ Հակառակ ասոր, աշակերտները փոթորիկի բռնուեցան։ Երբ կը ղրկուինք Տիրոջ կողմէ, բնական է որ ակնկալենք թէ ամէն ինչ յաջող եւ հեզասահ ընթանայ, բայց շուտով կը նշմարենք որ Տիրոջ կամքը ընելու համար՝ նո՛յնքան դժուարութիւններու կը բաղխինք որքան պիտի բաղխէինք մեր սեփական կամքը ընելու համար։ Տարբերութիւնը սակայն մեծ է։ Եթէ Տիրոջ կամքը կատարելու համար դժուարութեան բաղխինք, կը վայելենք Տիրոջ զօրակցութիւնը, իսկ եթէ մեր կամքը կատարելու համար դժուարութեան բաղխինք, առանձին ենք։

 

Հոկտեմբեր 12

 

Աստուած չարիքը բարիքի կը վերածէ

 

Աշխարհ չարիքներով լեցուն է։ Անոնք մեր չորս դին կը վխտան։ Բայց շնորհակալութիւն ու փա՜ռք Աստուծոյ, որ կարող է մեր կեանքը լեցնող չարիքները առնել եւ զանոնք բարիքի վերածել։ Եթէ վստահինք Աստուծոյ, ան կրնայ առնել անիծաբեր պատահարները մեր կեանքին եւ զանոնք վերածել օրհնաբեր առիթներու։ Ան կրնայ մեզի հանդէպ խորհուած ու ծրագրուած չարիքները «աղէկի դարձնել» (Ծն 50.20)։ Յիշեցէք որ ան Յիսուսի մահէն կեա՛նք դուրս բերաւ, անոր փուշէն լուսեպսա՛կ կազմեց։ Ան մեծ ճարտարութեամբ մահաբեր աղէտներէն կենսաբեր աղբիւրներ կը բղխեցնէ։ Ան արցունքով լեցուն մեր բաժակները, ուրախութեամբ զեղուն ովկիանոսի կը փոխակերպէ։

 

Հոկտեմբեր 13

 

Յիսուս մեր արցունքները պիտի սրբէ

 

«Անոնց աչքերէն ամէն արցունք պիտի սրբէ…» (Յյտ 21.4)։ Ասիկա Աստուծոյ անպատում խոստումն է մեզի։ Գիտե՛մ, սիրելի՛ հաւատակից, գիտե՛մ թէ որքա՜ն արցունք թափած ես առանձնութեանդ պահերուն մէջ։ Արցունքիդ բոլոր կաթիլները Աստուած հաւաքած է իր տիկին մէջ (Սղ 56.8)։ Ան երբեք պիտի չմոռնայ քու եւ այլոց մեղքին համար հեղած արցունքներդ։ Ան ուրախութեան պիտի փոխէ տրտմութիւնդ, երբ իր Որդին վերստին յայտնուի։ Ան քեզի համար պատրաստած է երկինք մը ուր չկա՛յ ցաւ ու վիշտ, ուր չկա՛յ արցունք ու սուգ, ուր չկա՛յ մահ եւ դժբախտութիւն։ Յիսուս իր տաքուկ ձեռքերով պիտի սրբէ արցունքներդ։ Իր օրհնեալ ձեռքերով պիտի սրբէ քրտինքներդ։

 

Հոկտեմբեր 14

 

Արգելք մի՛ ըլլաք Յիսուսի

անունով գործողներուն

 

Պէտք է գլուխ ծռել եւ ամէն յարգանք ընծայել բոլոր անոնց՝ որոնք Յիսուսի սէրը կը քարոզեն եւ որոնք Յիսուսի համար կ’երգեն։ Պէտք չէ անոնց արգելք հանդիսանալ, ընդհակառակը, պէտք է նեցուկ կանգնիլ անոնց։ Երբ աշակերտները եկան եւ Յիսուսի ըսին թէ տեսան մէկը որ իր անունով չար ոգիներ դուրս կը հանէր եւ արգիլեցին, Յիսուս անոնց ըսաւ. «Արգելք մի՛ ըլլաք իրեն…» (Մր 9.39)։ Այո՛, արգելք մի՛ ըլլաք ոեւէ մէկուն որ Յիսուսի փառքին համար կ’աշխատի։ Աստուածային հրաման է ասիկա։ Ո՛չ ոք իրաւունք ունի բարեգործութիւնը արգիլելու։ Եթէ մարդիկ մեր խումբին մէջ եւ մեր ուզածին պէս չեն գործեր, այդ չի նշանակեր որ պէտք է արգելք ըլլանք անոնց, «կը բաւէ որ Քրիստոս կը քարոզուի» (Փլպ 1.18)։

 

Հոկտեմբեր 15

 

Հարստութիւնդ չհպարտացնէ քեզ

 

Ան որ հարստութեան տէր դառնալէ ետք կը շարունակէ Աստուծոյ վստահիլ փոխանակ իր անձին՝ ան վեհանձն մարդ է, ան առաքինի մարդ է։ Այն անձը որ չ’առաջնորդուիր հպարտութեան երբ դրամի տէր կը դառնայ՝ այն անձը պիտի վարձատրուի Աստուծոյ կողմէ իր հեզութեան եւ խոնարհութեան համար։ Ան որ կը կորսնցնէ իր հարստութիւնը, բայց կը շարունակէ պահել իր հաւատքը, ապացուցած կ’ըլլայ թէ իր սիրտը Աստուծո՛յ կապուած է եւ ո՛չ թէ Աստուծոյ տուածին։ Քրիստոնեայ մարդուն համար իսկական հարստութիւնը Քրիստոս ի՛նքն է։ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ թէ «աներեւակայելի գանձ մըն է Քրիստոս» (Եփ 3.8)։ Դուն գտա՞ծ ես Քրիստոսը սրտիդ մէջ։ Ան հո՛ն է։ Սրտիդ հողին տակ թաղուած անգին ոսկիի նման։

 

Հոկտեմբեր 16

 

Ազատ ծառայութեան վարձատրութիւնը

 

Երբ կը ծառայենք լոկ որովհետեւ մեր պարտականութիւնն է, պիտի գնահատուինք Աստուծոյ կողմէն, իսկ երբ կը ծառայենք առանց պարտաւոր ըլլալու՝ ո՛չ միայն պիտի գնահատուինք, այլեւ պիտի վարձատրուինք ու պատւըուինք։ Քրիստոնեան պէտք է ընէ այնպիսի՛ գործեր որոնք իրմէ չեն պահանջուիր, եւ որոնք սակայն, հրճուանք կը պատճառեն Աստուծոյ։ Զգո՛յշ ըլլանք չխորհելու, թէ՝ ո՛րքան շատ աշխատինք, ա՛յնքան աւելի պիտի վարձատրուինք։ Այդպէս մտածողներուն համար Յիսուս կ’ըսէ. «Կը կարծէին թէ աւելի պիտի ստանան…» (Մտ 20.10)։ Առանձնութեան պահ մը որուն ընթացքին մեր սրտի ամբողջ սէրը կը նուիրաբերենք Յիսուսին, հազա՛ր անգամ աւելի թանկագին է քան մեր ամբողջ կալուածներուն նուիրաբերումը։

 

Հոկտեմբեր 17

 

Բնութիւնը շարժեցաւ, իսկ ես՝ ոչ

 

Տէ՛ր, երբ հոգիդ աւանդեցիր՝ երկիրը շարժեցաւ, իսկ իմ սիրտս անշարժ մնաց։ Ժայռերը պատռուեցան, իսկ իմ հոգիս մերժեց պատռուիլ եւ իրմէ դուրս շպրտել անհաւատութիւնը։ Գերեզմանները բացուեցան, իսկ բերանս գոց մնաց եւ վախցաւ վկադ ըլլալու։ Մեռելները յարութիւն առին, իսկ ես՝ կենդանիս, մեղքի մէջ մեռած մնացի։ Արեւը խաւարեցաւ, իսկ ես չուզեցի մեղքի խաւարէն դուրս գալ։ Բնութիւնը որ ոչինչ ունի իր մէջ քու բնութենէդ, խաչուիլդ տեսնելով՝ քեզի խաչակից ու չարչարակից եղաւ, իսկ ես, որ բնութենէդ գոնէ կաթիլ մը ունիմ մէջս, սիրտս չսարսեցաւ սրտիդ աղաղակը լսելով, եւ ո՛չ ալ հոգիս ճմլուեցաւ՝ տանջալից հոգիիդ աւանդումին ականատես ըլլալով։

 

Հոկտեմբեր 18

 

Աստուած մեզ փառաւորող

աղօթքին չի պատասխաներ

 

Աստուած չ’ուզեր պատասխանել մեր աղօթքներուն եթէ երբեք անոնք փոխանակ զինք փառաւորելու, մե՛զ պիտի փառաւորեն։ Ան չ’ուզեր մեր կեանքերուն մէջ կատարել այնպիսի՛ գործեր որ կրնան մեզ առաջնորդել հպարտութեան։ Աստուած կը սկսի պատասխանել մեր աղօթքներուն միայն ա՛յն ատեն՝ երբ սորվինք զինք փառաւորել եւ ի՛ր, միայն ի՛ր փառքը փնտռել։ Մտաբերենք պահ մը այն բոլոր աղօթքները որոնք մատուցած ենք Յիսուսի անունով, որոնք սակայն եթէ պատասխանուէին, Յիսուսի անունը չէր որ պիտի փառաւորուէր, այլ՝ մեր անունը։ Ամէն աղօթքի պատասխան ստանալը կրնայ մեզ առաջնորդել հպարտութեան, իսկ հպարտութիւնը՝ կործանումի։

 

Հոկտեմբեր 19

 

Փառք փնտռող մարդը չի կրնար

զԱստուած փառաւորել

 

Աստուած չի փառաւորուիր կեանքին մէջ մէկու մը որ մարդոցմէ փառք ու փառաբանութիւն կը փնտռէ։ Աստուծոյ անունով գործող անձ մը պէտք է զգոյշ ըլլայ Աստուծոյ փառքն ու պատիւը չիւրացնելու։ Ամէնէն գէշը այն է՝ որ երբ կը ձեւացնենք թէ փառք չենք փնտռեր, բայց ներքնապէս ամբողջ սրտով կը ցանկանք ծափահարուիլ ու մեծարուիլ։ Սա ծածուկ ամբարտաւանութի՛ւն է։ Սա հոգիի գոռոզութի՛ւն է։ Սա Բարձրեալէն աւելի բարձրացուիլ ուզել է։ Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք Աստուծոյ տան մէջ Աստուծոյ տեղը գրաւել կ’ուզեն, Աստուծոյ տան մէջ Աստուծմէ աւելի փառաւորուիլ կը ցանկան։ Այդպիսի մարդիկ ո՛չ միայն չեն կրնար պատճառ ըլլալ որ Աստուած փառաբանուի, այլ նոյնիսկ չեն անդրադառնար Աստուծոյ մեծութեան։

 

Հոկտեմբեր 20

 

Յիսուս քեզի համար եկաւ

 

Աստուծոյ Որդին դարձաւ Մարդու Որդի, որպէսզի Աստուծոյ որդի դառնալու ճամբան բանայ առջեւդ։ Դարձա՞ծ ես։ Աննիւթականը նիւթական մարմին ստացաւ, որպէսզի քեզ ազատագրէ նիւթի տիրապետութենէն։ Ազատագրուա՞ծ ես։ Աստուծոյ ամենասուրբ Որդին մեղքիդ ցեխով ցեխոտեցաւ որպէսզի քեզ մաքրէ ու սրբէ։ Մաքրուած ու սրբուա՞ծ ես։ Փրկութեանդ համար աշխարհ եկաւ. փրկուա՞ծ ես։ Եթէ չես փրկուած, եթէ տակաւին սիրտդ չես բացած փրկութեան շնորհքին առջեւ, ըսէ՛ ինծի, ի՞նչ պատասխան պիտի տաս Փրկիչին երբ կորսուած վիճակի մէջ իր առջեւ կանգնիս։ Ինչպէ՞ս պիտի արդարացնես դուն քեզ կամ քու անապաշխարութիւնդ։ Ի՞նչ պատրուակ պիտի ներկայացնես զինք ընդունած չըլլալուդ համար։

 

Հոկտեմբեր 21

 

Կարեւորագոյնը տուողը,

կարեւորն ալ կու տայ

 

Եթէ Աստուած իր Որդին իբրեւ Կեանքի Հաց բաշխեց մեզի, արդե՞օք պիտի զլանայ տալ մեզի նիւթական հաց, եթէ խնդրենք իրմէ։ Եթէ Աստուած կենսատու Աղբիւրէն խմել արտօնեց մեզի եւ կշտացուց մեր հոգիները, արդե՞օք թոյլ պիտի տայ որ մեր լեզուները ցամքին։ Եթէ Աստուած լաւագոյն պատմուճանը շնորհեց մեզի եւ ծածկեց մեր հոգեւոր մերկութիւնը, արդե՞օք պէտք է մտահոգ ըլլալ մեր հագուելիքին մասին։ Եթէ Աստուած կամեցաւ ինծի հետ ապրիլ երկրի վրայ, արդե՞օք պիտի չկամենայ որ ես իրեն հետ ապրիմ երկինքի մէջ։ Եթէ Անփոփոխը փոխուեցաւ ու մարդ դարձաւ, արդե՞օք անկարող է փոխել մշտափոփոխ անձս եւ զիս առաջնորդել վատէն՝ լաւին, եւ լաւէն՝ լաւագոյնին։

 

Հոկտեմբեր 22

 

Աստուծոյ հետ մի՛ վիճիր

 

Կրնա՞ս Ամենակարողին ըսել. «Տէ՛ր, դուն կարող չես զօրութիւն տալ ինծի՝ Չարին դէմ պայքարելու համար»։ Կրնա՞ս Ամենասուրբին ըսել. «Տէ՛ր, դուն չես կրնար զիս սրբել մեղքերէս, որովհետեւ մեղքերս անհունօրէն շատ են եւ անսահմանօրէն՝ սեւ»։ Կրնա՞ս Բարձրեալին ըսել. «Տէ՛ր, դժուար է զիս բարձրացնել յուսահատութեան անդունդէն»։ Կրնա՞ս աշխարհի Ապաւէնին ըսել. «Տէ՛ր, երբ մարդիկ վրաս յարձակին, երբ անոնք զիս զրպարտեն, կը վարանիմ Ապաւէնիդ ապաւինիլ»։ Կրնա՞ս Ամենագէտին ըսել. «Տէ՛ր, դուն չես գիտեր թէ ի՛նչպիսի նեղութիւններէ կ’անցնիմ»։ Կարելի՞ բան է Ամենագէտին ըսել՝ չես գիտեր, Սուրբին ու Սրբողին ըսել՝ չես կրնար սրբել, Ամենակարողին՝ անկարող ես։ Մեղքդ Յիսուսի արիւնէն աւելի հզօր չի կրնար ըլլալ։

 

Հոկտեմբեր 23

 

Ի՞նչ է մահը

 

Քրիստոս իր մահո՛վ էր որ բացաւ անմահութեան դուռը։ Քրիստոսի մահո՛վ էր որ մենք դարձանք անմահ Աստուծոյ անմահ զաւակները։ Քրիստոսի մահով, մահը դադրեցաւ յուսալքութեան առիթ ըլլալէ եւ դարձաւ կենդանարար Յոյսին բացուելու գեղեցկագոյն առիթ։ Ինչպէս իւրաքանչիւր սենեակ իր սեմը ունի, այնպէս ալ երկինքը իր սեմը ունի, որ նոյնինքն մահն է։ Այս կեանքը երազ մըն է։ Երկրաւոր կեանքի աւարտին կայ մահը որ կ’օգնէ մեզի արթննալու երազէն։ Մահը փոխադրամիջոց մըն է՝ աշխարհէն դէպի աշխարհի Փրկիչը։ Մահը երկրի կեանքը երկինքի կեանքին կապող օղակն է։ Մահը երկրի էջը դարձնել եւ երկինքի էջը բանալ մըն է։ Սիրելի՛ ընթերցող, կը մաղթեմ որ քեզի համար ալ մահը նոյնը ըլլայ։

 

Հոկտեմբեր 24

 

Ցանկալ Աստուծոյ ամէն բանի մէջ

 

Հասուն հաւատացեալ մարդը երբ իր նմանին աչքերուն նայի՝ հոն Աստուած է որ կը տեսնէ։ Երբ ճաշէ՝ սիրտը Յիսուսով կշտանալ կը ցանկայ։ Երբ խմէ՝ հոգին կենաց Աղբիւրին բացուիլ կ’ուզէ։ Երբ նստի՝ ինքզինք Յիսուսի ոտքերուն քով նստած կը զգայ։ Երբ կարդայ՝ Աստուծոյ խօսքն է որ կը լսէ։ Երբ քալէ՝ Աստուծոյ է որ կը հետեւի։ Երբ աշխատի՝ զԱստուած է որ կը փնտռէ։ Երբ գործէ՝ Յիսուսի գործն է որ կը գործէ՝ Յիսուսի գործակցութեամբ։ Երբ հանդիպի հոգեւորապէս ծարաւ մէկու մը, անոր մէջ զԱստուա՛ծ է որ կը տեսնէ ծարաւցած, եւ կ’օգնէ անոր գտնելու զԱստուած եւ գտնուելու Աստուծոյ կողմէ։ Սուրբ Հոգիով հասունցած մարդը տաճար մըն է ուր Արարիչ ու արարած իրարու կը հանդիպին։

 

Հոկտեմբեր 25

 

Մէկը չի կրնար դէմ դնել մեզի

 

Մէկը չի կրնար մեզ տնազուրկ ընել որովհետեւ մեր տունը երկինքն է։ Մէկը չի կրնար մեզ անօթի պահել որովհետեւ Յիսուս մեր կերակուրն է։ Մէկը չի կրնար մեզ սպաննել որովհետեւ մենք Յիսուսով կենդանացած ենք յաւիտենապէս։ Կրնան մեզ տրտմեցնել բայց չեն կրնար յուսահատեցնել որովհետեւ մեր յոյսը Աստուած է։ Կրնան մեզի դէմ պայքարիլ բայց չեն կրնար յաղթել որովհետեւ ամենակարողն Աստուած մեր թիկնապահն է։ Աշխարհ կրնայ մեզ վիրաւորել խորապէս եւ կը վիրաւորէ, բայց կը յիշեցնենք աշխարհին, որ մեր ստացած վէրքերը մահացու վերքեր չեն, մնայուն ցաւ պատճառող վէրքեր չեն, որովհետեւ մահացու վէրքէն՝ մեղքի վէրքէն, անհաշտութեան վէրքէն, մենք ազատած ու բժշկուած ենք Յիսուսով։

 

Հոկտեմբեր 26

 

Չկա՛յ պարտութիւն Աստուծոյ զաւակին

 

Եթէ Աստուծոյ զաւակն ես եւ կը տառապիս, մի՛ զարմանար ատոր համար. յիշէ որ «Աստուած ո՛չ միայն Քրիստոսի հաւատալու շնորհքը տուաւ (քեզի), այլ նաեւ՝ անոր համար չարչարուելու շնորհքը» (Փլպ 1.29)։ Ինչպէս քեզի համար պատիւ պիտի նկատուէր վէրք ստանալ երկրիդ թագաւորին համար, այնպէս ալ պատիւ սեպէ երբ թագաւորաց Թագաւորին՝ Յիսուսի համար վէրք կը ստանաս։ Աշխարհ կրնայ քեզի դէմ պատերազմիլ բայց չի կրնար յաղթել քեզ, եթէ Աստուծոյ զաւակն ես։ Աստուած թոյլ պիտի չտայ որ իր անունին ապաւինածները պարտութիւն կրեն։ Դուն ապաւինա՞ծ ես Աստուծոյ անունին։ Զայն դարձուցա՞ծ ես զօրավարդ։ Եթէ չես դարձուցած՝ մի՛ ակնկալեր յաղթող ըլլալ։

 

Հոկտեմբեր 27

 

Կ’անդրադառնա՞նք թէ ո՛վ է Աստուած

 

Երբ մտածենք Աստուծոյ բացարձակ սրբութեան մասին, ա՛յն ատեն միայն պիտի դադրինք մեր սեփական մաքրութեան փառաբանանքը կատարելէ։ Երբ խորհինք Աստուծոյ բարձր ու բարձրեալ ըլլալուն մասին, ա՛յն ատեն միայն կարող պիտի ըլլանք ձերբազատիլ մեծամտութենէ եւ մեծ գահեր որոնելէ։ Երբ անդրադառնանք Աստուծոյ ամենագիտութեան, ա՛յն ատեն միայն մեր տգիտութիւնը պիտի պարզուի մեր աչքին առջեւ։ Երբ մարդը յստակ գաղափար ունենայ Աստուծոյ արդարութեան վերաբերեալ, ա՛յն ատեն միայն զգո՛յշ պիտի ըլլայ մեղք գործելու անոր աչքերուն առջեւ։ Երբ մարդը գիտնայ որ Աստուած Տէ՛ր է, ա՛յն ատեն միայն պիտի հնազանդի անոր եւ կատարէ անոր կամքը։

 

Հոկտեմբեր 28

 

Մարդը Աստուծոյ սիրոյն պտուղն է

 

Աստուած սէր է, իսկ մարդը՝ Աստուծոյ սիրոյն պտուղը։ Եթէ սիրենք մարդիկը զԱստուած է որ սիրած կ’ըլլանք։ Ինչպէս աստղերը կը կազմեն գեղեցկութիւնը երկինքին, այնպէս ալ մարդիկ՝ ուրախութիւնը Աստուծոյ։ Մարդը տրտմեցնող մարդը՝ զԱստուած է որ տրտմեցուցած կ’ըլլայ։ Մարդը չի կրնար սիրով միանալ իր նմանին, եթէ երբեք ատելութեամբ բաժնուած է Յիսուսէն։ Մարդը անկարող է համերաշխ ըլլալ իր ընկերոջ հետ, եթէ գժտուած է երկինքի հետ։ Ան որ շիտակ չէ Աստուծոյ հետ իր յարաբերութիւններուն մէջ, չի կրնար շիտակ ըլլալ իր նմանին հետ յարաբերական գետնի վրայ։ Ան որ կը նախատէ Աստուծոյ ձեռքին գործը՝ մարդը, զԱստուած է որ նախատած կ’ըլլայ։

 

Հոկտեմբեր 29

 

Մեր կեանքին նպատակը փրկուիլը չէ, այլ…

 

Մեր կեանքին նպատակակէտը Յիսուսը ընդունիլը եւ փրկուիլը չէ, այլ փրկուելէ ետք, անոր հետ սիրալիր եւ մտերիմ յարաբերութիւն մշակելն է։ Կրնանք փրկուիլ առանց շատ մօտիկ ըլլալու Յիսուսի։ Կրնանք երկինք մտնել առանց կատարելապէս անոր հետ մէկ եղած ըլլալու։ Երբ ընդունինք Յիսուսը իբրեւ մեր Փրկիչը՝ Սուրբ Հոգին կը հպի մեզի։ Սակայն հպիլը տարբեր է, լեցնելը՝ տարբեր։ Մենք պէտք չէ գոհանանք Սուրբ Հոգիին հպումովը մեզի, այլ պէտք է ջանանք լեցուիլ անով։ Գրիչ մը ըսած է. «Երբ ընդունինք Քրիստոսը իբրեւ Փրկիչ, կը ստանանք Սուրբ Հոգիին պարգեւը, իսկ երբ ընդունինք Քրիստոսը իբրեւ Տէր՝ կը ստանանք Սուրբ Հոգիին լեցունութիւնը»։ Առատօրէն Ս. Հոգիով լեցուիլն է որ կը ստեղծէ մտերիմ ու մօտիկ յարաբերութիւն մեր եւ Յիսուսի միջեւ։

 

Հոկտեմբեր 30

 

Ոչինչ եւ ո՛չ ոք կ’ազդէ հաւատացեալին վրայ

 

Ճշմարիտ քրիստոնեան գովեստի խօսքերուն դիմաց չի՛ շփանար եւ չ’այլայլիր. քննադատական մօտեցումներուն դիմաց՝ չի՛ յուսալքուիր. հակառակութիւններու դիմաց՝ չ’ընկրկիր. հալածիչներու դիմաց՝ չի՛ տկարանար. ծափահարիչներու առջեւ՝ ինքզինք շոյուած ու փայփայուած չի զգար. կարիքի դիմաց՝ իր վստահութիւնը չի՛ կորսնցներ. աղքատութեան դիմաց՝ չի՛ դժգոհիր եւ հարստութեան դիմաց՝ չի հպարտանար. առողջութեան ժամանակ՝ չի՛ մոռնար զԱստուած եւ հիւանդութեան ժամանակ՝ իր խաղաղութիւնը կը պահէ։ Հաւատացեալ մարդուն սէրը Յիսուսի հանդէպ ո՛չ կը նսեմանայ փորձութեան ժամանակ եւ ո՛չ ալ կը զօրանայ խաղաղութեան ատեն։

 

Հոկտեմբեր 31

 

Յիսուս կը փնտռէ ծարաւ հոգիները

 

Յակոբի Ջրհորին քով Յիսուս կը հանդիպի Սամարացի կնոջ մը որ եկած էր ջուր քաշելու եւ կը խօսի անոր կենսատու ջուրին մասին։ Յիսուս ինքն էր որ սկսաւ խօսակցութիւնը։ Սկսաւ եւ փրկութեան բերաւ կինը։ Եթէ Յիսուս չսկսի խօսելու մեր սրտին՝ մենք չենք կրնար գալ իրեն։ Յիսուս ի՛նքն է որ մեզ կը բերէ Աստուծոյ։ Սամարացի կինը ո՛չ միայն ջուրի ծարաւ էր, այլեւ՝ ճշմարտութեան։ Ունեցած էր հինգ ամուսիններ որոնք սակայն չէին կրցած լեցնել իր սրտի դատարկութիւնը որ կը տանջէր զինք։ Եւ ահա իրեն կը հանդիպի ամէն դատարկութիւն լեցնող Մեսիան, ամէն հոգի փրկող Ազատարարը։ Սիրելի՛ բարեկամ, Յիսուս քեզի ալ կը հանդիպի ամէն օր։ Եթէ հոգեւոր ծարաւ ունիս՝ անպայման պիտի լսես ու տեսնես զինք, քանի որ ինք հոգեպէս ծարաւ մարդիկն է որ կը փնտռէ, տալու համար անոնց «կենաց ջուրը», այսինքն՝ Սուրբ Հոգին։

 

ՎԱՂԻՆԱԿ Ծ. ՎՐԴ. ՄԵԼՈՅԵԱՆ