Ան որ կը վախնայ (Ապրիլ 1)

 

Ան որ կը վախնայ քալելու կեանքի փուշերուն վրայէն՝ չի կրնար հասնիլ երկինքի վարդերուն: Ան որ կը վախնայ Սատանային դէմ պատերազմելէ՝ չի կրնար Արքայ Յիսուսը տեսնել: Ան որ կը վախնայ զոհողութենէն՝ չի կրնար ձեռք ձգել Աստուծոյ ԳԱՌՆՈՒԿԻՆ զոհով իրագործուած փրկութիւնը: Վախկոտ մարդը չի կրնար անդամ դառնալ Քրիստոսի յաղթական ու քաջ զինուորներու բանակին:

 

Չար մարդիկը (Ապրիլ 2)

Չար մարդիկ աւելի´ խիստ են արդար մարդոց հանդէպ, քան Աստուած՝ իրենց հանդէպ: Արդար մարդիկը աւելի կը չարչարուին չար մարդոց ձեռքին տակ, քան չար մարդիկը՝ Աստուծոյ ձեռքին տակ: Ո՜հ, արդա՜ր մարդիկ, աղօթեցէք որ ձեզ չարչարողները դարձի գան. այդպիսի աղօթքն է որ ձեզ կը սրբացնէ: Եթէ ձեզ չարչարողներուն դարձի գալը չտեսաք, համբերեցէ´ք, եւ դուք անոնց չարչարուիլը պիտի տեսնէք:

 

Փառք փնտռող մարդը (Ապրիլ 3)

 

Փառք մի´ փնտռեր մարդոցմէ եւ ահա աստուածային փառքը քեզ պիտի գտնէ ու պսակէ: Մի´ ուզեր մեծարուիլ եւ ահա Աստուած ի´նք քեզ պիտի մեծարէ: Մեծութիւն փնտռող մարդը՝ Աստուծոյ մեծութիւնը ուրացող մըն է: Փառք փնտռող մարդը՝ Աստուծոյ փառքը յափշտակող մըն է: Փառք ու մեծարանք փնտռող մարդը՝ չի կրնար փառաւորել ու մեծարել զԱստուած, ո´չ ալ փառաւորուիլ ու մեծարուիլ Աստուծոյ կողմէ:

 

Չե՞ս վստահիր Յիսուսի (Ապրիլ 4)

 

Ո´վ մարդ ինչո՞ւ չես գար Յիսուսի: Կը կարծես որ ան քեզ կէս ճամբո՞ւն պիտի թողու: Կը կասկածի՞ս որ ան կարող է գոհացնել կարիքներդ: Անբաւելին քեզի չի՞ բաւեր: Անկարօտը կարօտդ գոհացնել չի՞ կրնար: Բարձրեալը քեզ իր ուսերուն վրայ չի՞ կրնար բարձրացնել: Համայն աշխարհին հոգ տանողը՝ քեզի ալ հոգ տանիլ չի՞ կրնար: Երկինքը Լեցնողը՝ կեանքդ լեցնել չի՞ կրնար: Ինչո՞ւ չես վստահիր Յիսուսի:

 

Աստուծոյ հետ՝ մէկ ընտանիք (Ապրիլ 5)

 

Սիրելի´ Յիսուս, դուն եւ ես նո´յն մայրը ունինք՝ Մարիամը: Սիրելի´ Մարիամ, դուն եւ ես նո´յն Տէրն ու Փրկիչը ունինք՝ Յիսուսը. ուստի, սիրելի´ Յիսուս, ես քու եղբայրդ եմ, եւ սիրելի´ Մարիամ, ես քու զաւակդ եմ: Հետեւաբար, սիրելի´ Եղբայրս՝ Յիսուս, եւ սիրելի´ Մայրս՝ Մարիամ, մենք կոչուած ենք մէ´կ ընտանիք կազմելու. օգնեցէ´ք ինծի հիմակուընէ այդ ընտանութիւնը ապրելու: Ըլլամ միշտ ձեզի հնազանդ եւ մօտիկ:

 

Չմեղանչենք Աստուծոյ եւ մարդուն դէմ (Ապրիլ 6)

 

Մեղանչել Յիսուսի դէմ՝ կը նշանակէ մեղանչել մարդկութեան դէմ, որովհետեւ Յիսուս ներկայացուցիչն է մարդկութեան: Եւ մեղանչել մարդկութեան դէմ՝ կը նշանակէ մեղանչել Յիսուսի դէմ, որովհետեւ մարդիկ կոչուած են ըլլալու ներկայացուցիչները Յիսուսի: Հետեւաբար, մարդեղացած Քրիստոսին ուղղուած անարգանք մը, կամ մարդկային սերունդին ուղղուած անարգանք մը՝ անարգանք մըն է ուղղուած թէ´ Աստուծոյ եւ թէ´ մարդուն:

 

Աստուծմէ բաժնուիլը մահ է (Ապրիլ 7)

 

Անգամ մը լսեցի քարոզիչ մը կ’ըսէ. «Մահը հոգիին մարմինէն բաժնուիլն է»: Եթէ ա´յս է մահը, մենք իրաւունք ունինք մահէն վախնալու: Բայց ո´չ, այս չէ մահը: Մահը հոգիին մարմինէն բաժնուիլը չէ, այլ՝ Աստուծմէ բաժնուիլը: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ մահը Տիրոջ ներկայութենէն զրկուիլն է (Բ.Թս 1.9): Եթէ դուն Աստուծոյ զաւակն ես՝ պէտք չունիս վախնալու մահէն, որովհետեւ մահը քեզ Հօրդ քով է որ պիտի տանի:

 

Մտահոգութիւն (Ապրիլ 8)

 

Եթէ Յիսուսի զաւակն ես, զգո´յշ եղիր մտահոգ ըլլալէ, որովհետեւ մտահոգութիւնը արգելք մըն է որ դուն Յիսուսի ներկայութիւնը տեսնես կեանքիդ մէջ: Ինչո՞ւ մտահոգ ըլլաս երբ հոգատար Փրկիչ մը ունիս: Եթէ Յիսուս անկարող է կարիքներդ գոհացնելու, իրաւունք կու տամ քեզի մտահոգ ըլլալու: Բայց եթէ դուն Յիսուսի զաւակը չես՝ այն ատեն միայն մտահոգ ըլլալու իրաւունք կու տամ քեզի:

 

Խոնարհաբար Արքային եկուր (Ապրիլ 9)

 

Ո´վ մարդ, դուն կրնաս չար գործերովդ դժոխք երթալ, բայց չես կրնար բարի գործերովդ արքայութիւն մտնել. թելադրութիւնս է սակայն, որ, ո´չ մեղքերդ քեզ մտահոգեն եւ ո´չ ալ բարի գործերդ՝ հպարտացնեն, որովհետեւ երկու պարագաներուն ալ կրնաս փրկութիւնդ կորսնցնել: Խոնարհաբար Տիրոջ եկուր եւ խնդրէ իրմէ որ քեզ ազատէ թէ´ մեղքերէդ եւ թէ´ գործերովդ արքայութիւն մտնելու համոզումէդ:

 

Ի՞նչ բերել երկնաւոր Հօր (Ապրիլ 10)

 

Երբ գաս Տիրոջ՝ մեղքե´րդ հետդ բեր եւ ո´չ թէ բարի գործերդ: Յիշէ որ աղօթող Փարիսե-ցին հետը իր բարի գործերը բերաւ եւ դատապարտուեցաւ, իսկ մաքսաւորը՝ իր մեղքերը բերաւ եւ արդարացաւ (Ղկ 18.10-14): Փոխանակ երկնաւոր Հօրդ ներկայացնես բարի գործերդ, ներկայացուր անոր իր Որդիին վէրքերը որ քեզի համար կրեց: Չկա´յ աւելի թանկագին նուէր մը որ կրնաս մատուցել երկնաւոր Հօրդ:

Աստուծոյ ներկայութիւնը փնտռել (Ապրիլ 11)

 

Երբ բանի մը համար կ’աղօթես ու աղօթքիդ պատասխանը չես առներ եւ անհագիստ կ’ըլլաս, կը նշանակէ թէ բնաւ չես հասկցած աղօթքին նպատակն ու իմաստը: Աղօթքի նպատակը մեր խնդրածը ստանալ պէտք չէ ըլլայ միայն, այլ զԱստուած ստանալ, Աստուծոյ ներկայութեան մէջ առնուիլ: Աղօթքի ընթացքին փոխանակ սպասես խնդրածդ ստանալ, փորձէ Աստուծոյ ներկայութիւնը փնտռել եւ անոր մէջ խորանալ:

 

Կեղծ կրօնասիրութիւնը (Ապրիլ 12)

 

Կրնաս Աստուածաշունչը մտքիդ մէջ պահել՝ առանց զԱստուած սրտիդ մէջ պահե-լու: Կրնաս ամենէն շիտակ աստուածաբանութիւնը ունենալ՝ առանց շիտակ կեանք ապրելու: Կրնաս ճանչնալ որ Աստուած անճանաչելի է՝ առանց զԱստուած ճանչնալու: Կրնաս Յիսուսի մասին խօսիլ՝ առանց Յիսուսի սրտին խօսող կեանք ապրելու: Ուստի, զգո´յշ եղիր որ չիյնաս կեղծ կրօնասիրութեան մէջ:

 

Քեզի համար եղաւ ինչ որ եղաւ (Ապրիլ 13)

 

Յիսուս ծնաւ քեզի պէս եւ քեզի համար, որպէսզի դուն ապրիս իրեն պէս եւ իրեն համար: Անմարմինը մարմին առաւ մարմնաւորիդ համար, որպէսզի իր մարմինով սրբէ մարմինիդ մէջ գոյութիւն ունեցող մեղքը: Անկարօտը կարօտեալ եղաւ որովհետեւ քեզի կարօտցած էր, իսկ դուն՝ կարօտեալդ, չե՞ս կարօտցած Անկարօտին, որուն ներկայութենէն զատ ուրիշ ոչինչ կրնայ հոգեւոր կարօտութիւնդ գոհացնել:

 

Ի՞նչ կը փնտռես (Ապրիլ 14)

 

Ինչո՞ւ կը տրտնջաս նեղութիւններու համար. հանգի՞ստ կ’ուզես. բայց հանգիստը չէ՞ որ քեզ հոգեւոր թմրութեան կ’առաջնորդէ: Հոգեւոր պատերազմի դադա՞ր կ’ուզես. բայց դադարը չէ՞ որ քեզ կը դադրեցնէ Քրիստոսի զինուորը ըլլալէ: Ի՞նչ կը փնտռես: Երկրաւոր երջանկութի՞ւն. բայց երկրաւոր երջանկութիւնը չէ՞ որ քեզ կը զրկէ երկինքի երջանկութենէն:


Որո՞նք են մեծ մարդիկը (Ապրիլ 15)

 

Աստուծոյ հայեացքով, մեծ մարդիկը մե´ծ գործեր կատարողները չեն, այլ փոքր գործերը մե´ծ հաւատարմութեամբ կատարողներն են: Որպէսզի փոքր գործերուն կարեւորութիւը գիտնաս՝ յիշէ թէ ամենակալ Աստուածը քեզի հետ կը գործակցի զանոնք կատարելու համար: Աստուած ամենէն պզտիկ գործերուն անգամ կարեւորութիւն կու տայ: Հետեւաբար, երբեք մի անտեսեր պզտիկ գործերը:

 

Ուրիշը յիշել Աստուծոյ դիմաց (Ապրիլ 16)

 

Երբ մէկը չար գործ մը կը կատարէ եւ դուն աջին ու ձախին կը խօսիս անոր մասին՝ կը նշանակէ թէ դուն ինքդ ալ չար մէկն ես: Երբ մարդոց կը խօսիս չարագործներուն մասին՝ ատիկա չարագործութիւն է, իսկ երբ կը խօսիս Աստուծոյ անոնց մասին՝ ատիկա քեզի արդարութիւն կը սեպուի: Ուրիշը յիշել ուրիշին դիմաց՝ կրնայ բամբասող մարդու գործ ըլլալ, բայց ուրիշը յիշել Աստուծոյ դիմաց՝ առաքինի մարդու գործ է:

 

Սիրո´վ ըսէ խօսքդ (Ապրիլ 17)

 

Մի´ սրբագրեր մէկը որ քեզ չի սիրեր կամ դուն զինք չես սիրեր: Ան պիտի չընդունի սրբագրուիլ: Սրբագրութիւնը սիրոյ արիւնք պէտք է ըլլայ: Սէ´ր ցոյց տուր սխալողին հանդէպ՝ որպէսզի երբ սրբագրես զինք՝ սիրով ընդունի սրբագրութիւնդ: Նախքան տեսնես ուրիշին սխալը, տես թէ կը սիրե՞ս զինք: Նախքան բան մը ըսելդ, տես թէ կրնա՞ս խօսքդ սիրով ըսել: Եթէ սէր չկայ ըսելու կերպիդ մէջ՝ բնա´ւ բան մի ըսեր:

 

Չար մարդը բարի բան չ’ըներ (Ապրիլ 18)

 

Սրբագրել մէկը՝ չի նշանակեր յարձակիլ անոր վրայ: Ուղղել մէկը՝ չի նշանակեր անոր անուղիղ ըլլալը փաստել: Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք՝ անունդ կը մրոտեն, եւ «քու բարիքիդ համար» ըսի, կ’ըսեն: Մարդիկ՝ որոնք անզգոյշ կերպով կը խօսին, եւ «ուզեցի քեզ զգուշացնել» կ’ըսեն: Ասիկա սակայն կործանումէ զգուշացնել չէ, այլ կործանել է: Դիւային է չարախօսութիւնը շփոթել բարեխօսութեան հետ:


Եթէ իյնաս՝ ե´տ ելիր ու քալէ (Ապրիլ 19)

 

Հոգեւոր պատերազմի դաշտին վրայ ոմանք կ’իյնան պարտուած եւ ոմանք կ’իյնան յաղթական: Իյնալը ե´րբեք մեղք չէ: Մեղքը՝ պարտուած իյնալն է: Մեղքը՝ իյնալէ ետք վերականգնիլ չփորձելն է: Ուստի, մի´ նեղուիր եթէ կ’իյնաս, այլ կանգնիր եւ շարունակէ հաւատքիդ գնացքը: Երբ հաւատքի լեռը կը փորձես մագլցիլ՝ կրնաս գլորումներու հանդիպիլ. ատոնք կարեւոր չեն: Կարեւորը ետ ոտքի ելլել ու քալելն է:

 

Հաւատացեալին փառքը (Ապրիլ 20)

 

Ո´վ հաւատակից եղբայր եւ քոյր, գիտե՞ս թէ ի´նչ փառք պատրաստուած է քեզի համար: Դուն ոչ միայն ստեղծուած ես օր մը քահանայ ու թագաւոր ըլլալու համար (Յյտ 1.6), ոչ միայն ստեղծուած ես օր մը հրեշտակներուն նման ըլլալու համար (Մտ 22.30), այլեւ՝ ստեղծուած ես Յիսուսի նման ըլլալու համար (Ա.Յհ 3.2), Յիսուսի եղբայրը ըլլալու համար (Եբր 2.11-12), Յիսուսի զաւակը ըլլալու համար (Եբր 2.13):

 

Փա՜ռք քեզի, Տէ´ր (Ապրիլ 21)

 

Տէ´ր, ես քեզի եկայ եւ դուն ինծի տուիր լաւագոյն պատմուճանը որ արդարութեան պատմուճանն է: Տուիր մատանի՝ որ որդեգրութեան պատիւն է: Եւ տուիր կօշիկ՝ որ աւետարանչութեան ճամբան կը նշէ: Ասով դուն ցոյց տուիր, թէ ան որ քեզի կու գայ՝ կ’արդարանայ, քեզի զաւակ կը դառնայ եւ աւետարանչութեան առաքելութիւն կը ստանայ: Փա՜ռք քեզի, Տէ´ր, փա´ռք քեզի այն մեծ սիրոյն համար որ ունիս ինծի հանդէպ:

 

Փրկութեան արժանի մարդը (Ապրիլ 22)

 

Տէրը չ’ուզեր որ մտածես թէ գործերովդ կրնաս փրկուիլ, բայց նաեւ չ’ուզեր որ խորհիս թէ դուն անարժան ես փրկութեան: Դուն քեզ փրկութեան անարժան մի սեպեր: Եթէ ընդունած ես Տէրը սրտիդ մէջ, կը նշանակէ թէ դուն Յիսուսի արեան գինն ես, եւ ուստի՝ արժանի փրկութեան: Եթէ երբեք Յիսուսի զաւակն ես եւ դուն քեզ փրկութեան անարժան կը նկատես՝ անարգած կ’ըլլաս Յիսուսի արիւնը:


Խոնարհ ու ներող ըլլալ (Ապրիլ 23)

 

Յիսուս կ’ուզէ որ խոնարհ ըլլանք, բայց խոնարհ ըլլալ չի նշանակեր տկար նկարագիր ունենալ եւ թոյլ տալ որ մարդիկ արժէք չտան մեզի ու մեր խօսքին: Յիսուս խոնարհ էր (Մտ 11.29), բայց թէ´ իր խօսքը եւ թէ´ իր գործը իշխանութեամբ կ’ըլլար: Յիսուս կ’ուզէ ներող ըլլանք, բայց ներող ըլլալ չի նշանակեր գործուած մեղքին դէմ անտարբեր ըլլալ: Յիսուս թէպէտ կը ներէր մեղքը, բայց մեղքը զինք կը տագնապեցնէր:

 

Կռուիլ մեղքին դէմ (Ապրիլ 24)

 

Լաւ է կռուիլ մեղքին դէմ, բայց երբեք անձնական կամքիդ եւ զօրութեանդ վստահելով մի´ կռուիր մեղքին դէմ: Ո´յժ ունի մեղքը: Անիկա կռուած է ամենէն մեծ սուրբերուն դէմ: Անիկա նոյնիսկ արիւնեց քու Տէրդ, բայց Տէրդ յաղթեց անոր. Կռուէ´ մեղքին դէմ, կռուէ´ քաջաբար, բայց միշտ վստահելով Տիրոջդ որ մեղքերդ իր մարմինով գամեց խաչին վրայ: Չես կրնար յաղթել մեղքին՝ առանց ԱՆՄԵՂ ԳԱՌԻՆ:

 

Կախեալ ըլլալով՝ ազատ ըլլալ (Ապրիլ 25)

 

Մարդիկ որոնցմէ կախեալ է մեր ամենէն պզտիկ գործին յաջողութիւնը՝ կրնան շահագործել եւ ստրկացնել մեզ, բայց Յիսուս որմէ կախեալ է ո´չ միայն մեր ապրուստը, այլ՝ մեր կեանքն ու փրկութիւնը, բնա´ւ չի շահագործեր եւ չ’ըստրկացներ մեզ, ընդհակառակը, մեր շահն ու ազատութիւնը կը հետապնդէ: Չե՞ս ուզեր այսպիսի Փրկիչէ մը կախեալ ըլլալ, որմէ կախեալ ըլլալով հանդերձ, դուն ազատ կը մնաս:

 

Չուրախանանք երբ մեր թշնամին իյնայ (Ապրիլ 26)

 

Կ’ուրախանա՞ս երբ քեզ չսիրող մարդը նեղութեան մէջ կը տեսնես: Եթէ կ’ուրախա-նաս, լաւ գիտցիր որ Աստուած բնա´ւ ուրախ չէ քեզմով: «Սէր ունեցողը անիրաւութեան վրայ չ’ուրախանար, այլ՝ ուրախակից կ’ըլլայ ճշմարտութեան» (Ա.Կր 13.6): Երբ քեզ անիրաւող մէկը անիրաւուած կը տեսնես եւ կ’ուրախանաս, կը նշանակէ թէ դուն ինքդ անիրաւ մէկն ես:


Աստուծոյ եւ մարդուն համար (Ապրիլ 27)

 

Երբ ընկերդ ցաւի մէջ կը տեսնես եւ ցաւակից չես ըլլար իրեն՝ դուրս եկած կ’ըլլաս այն նպատակէն որուն համար Աստուած քեզ ստեղծեց: Աստուած քեզ չստեղծեց միայն իրե´ն համար, այլ նաեւ քու նմաններուդ համար: Այո´, մարդիկ ստեղծուեցան օգնական ու ցաւակից ըլլալու իրարու: Ան որ մարդասէր չէ՝ չի´ կրնար Աստուածասէր ըլլալ, իսկ մարդասիրութիւնը՝ միայն մեզ սիրողները սիրելը չէ, այլ՝ բոլորը սիրելը:

 

Չէ´ք կրնար (Ապրիլ 28)

Հաւատակիցնե´ր, ինծի հետ ըսէք.- Չէ´ք կրնար աչքիս տեսողութիւնը խլել՝ որովհետեւ Յիսո´ւս է Լոյսը աչքերուս: Չէ´ք կրնար գլուխս կոտրել՝ որովհետեւ Յիսո´ւս է Գլուխս: Չէ´ք կրնար խլել կեանքս՝ որովհետեւ Յիսո´ւս է Կեանքս: Չէ´ք կրնար մեռցնել զիս՝ որովհետեւ ես ԱՆՄԱՀԻՆ անմահ զաւակն եմ: Չէ´ք կրնար ստրկացնել զիս՝ որովհետեւ ես Ազատարար Փրկիչին ազատ զաւակն եմ:

 

Մի´ ցաւցներ Սիրահարդ (Ապրիլ 29)

 

Ո´վ մարդ, եթէ գիտնայիր թէ Յիսուս որքա՜ն քեզ կը սիրէ՝ երբեք պիտի չընէիր բան մը որ զինք կը ցաւցնէ: Դուն պիտի ուզէի՞ր ցաւցնել քեզ շատ սիրող մարդու մը: Վստահաբար ո´չ: Ուստի, փորձէ ասկէ ետք մեղքերովդ չցաւցնել Յիսուսը որուն սէրը քեզի հանդէպ անսահման է: Յիսուս փաստեց որ քեզ կը սիրէ՝ խա´չ բարձրանալով, դուն ալ փաստէ որ զինք կը սիրես՝ մեղքի ցեխէն վե´ր բարձրանալով:

 

Տէ´րը պիտի հատուցանէ (Ապրիլ 30)

 

Կատարէ´ ծառայութիւնդ առանց ակնկալութեան: Կատարէ՝ նոյնիսկ երբ մարդիկ քեզ չեն գնահատեր եւ չեն վարձատրեր: Կատարէ՝ նոյնիսկ երբ մարդիկ կը բամբասեն ծառայութիւնդ: Բնական է որ աշխարհի մարդը չգնահատէ հոգեւոր մարդուն ո´չ ապրած հոգեւոր կեանքը եւ ո´չ ալ կատարած հոգեւոր գործը: Միշտ յիշէ սակայն, որ «Տէրը հատուցանող Աստուած ըլլալուն՝ անշուշտ հատուցում պիտի ընէ» (Եր 51.56):